40x 400x mikroskop

Prostero

Operaèné mikroskopy sú vyu¾ívané pri vykonávaní operácií, ktoré vy¾adujú veµkú presnos» v malej oblasti èinnosti, èo je dôvod, preèo bola lieèba aplikovaná v lekárskej vede oftalmológia, stomatológia a otorinolaryngológia neurochirurgii. Operatívny mikroskop je nielen ¹tandardným vybavením pre mikroskopické vyhµadávanie, ktoré je len na zväè¹enie obrazu, ale aj zariadenie, ktoré zvy¹uje stereoskopiu obrazu a håbku ostrosti. Okrem iného sa pou¾ívajú operaèné mikroskopy v mikrochirurgii, ktorá je operaènou metódou, ktorá sa opiera o vykonávanie lieèby pri výrazne nízkych anatomických telách. Niektoré chirurgické mikroskopy pou¾ívané pri mikrochirurgických operáciách s pou¾itím zabudovanej kamery tie¾ umo¾òujú vernú dokumentáciu lieèby.Moderné chirurgické mikroskopy sú komplikované kontraverzné mechanické odpru¾enie chirurgickej optiky, zatiaµ èo posledná generácia je vybavená koaxiálnym xenónovým osvetlením, autofokusom, autobalizáciou a varioskopom. Mno¾stvo inovatívnych rie¹ení pou¾ívaných v novej generácii operaèných mikroskopov zni¾uje riziko vzniku chýb poèas nebezpeèných operácií, ktoré ¹etria zdravie alebo bytia. Ostatné operaèné mikroskopy sú automatizované v súète a ich chodiace parametre mô¾u by» synchronizované s operaènými ¹kolami operátora obsluhujúceho mikroskopické zariadenie poèas neurochirurgickej procedúry. V súèasnosti vedci ¹pekulujú, ¾e neustále zvy¹ovanie mikroskopie nám umo¾òuje zaèa» s vývojom nanotechnológie, èo urèite nájde ¹irokú aplikáciu v medicíne budúcnosti.