Autobusova doprava autokarom

Cestná cyklistika je ¹peciálny dopravný prostriedok, ktorý napriek v¹etkému úsiliu a spaµovaniu veµkého mno¾stva kalórií potrebuje správnu stravu na bicykli. Je to tie¾ správna cesta pre µudí, ktorí plánujú strati» nepotrebné kilogramy. ¥udia, ktorí potrebujú zaobchádza» s bicyklom len ako s dopravným prostriedkom alebo hobby, by v¹ak mali menu venova» osobitnú pozornos», aby ich cyklistické výlety nevyèerpali príli¹ ïaleko. Ni¾¹ie sú uvedené niektoré pravidlá, ktoré by mali vies» µudí, ktorí cestujú na dlhé vzdialenosti na bicykli. Tu je cyklistická strava pre zaèiatoèníkov na bicykli:

Raòajky.Nie je to zmysel, ¾e raòajky sú najdôle¾itej¹ím jedlom dòa. Na to, aby sme nám poskytli energiu na zvy¹ok dòa, trvá príli¹ veµa úloh a zvy¹né jedlá dopåòajú túto energiu. Dobrým liekom bude okrem iného müsli s ovocím a hrozienkami alebo rezancová polievka (al dente.Desiatu.By» na bicykli, je ïaleko si spomenú» na dobré obèerstvenie, ktoré nám dá hodnotu a uspokojí náhly hlad. Prvým prvkom by mali by» jednoduché cukry, preto propagujete konzumáciu zrelých banánov alebo sendvièov s d¾emom a medom. Pokiaµ ide o zeleninu, paradajkami a èervenou paprikou bude dobré rie¹enie.Veèera.Po intenzívnej jazde cítime silný hlad. I keï by ste nemali preháòa» ¾ivot okam¾ite po fyzickej námahe. U¾ po príchode kvôli cyklistike staèí pomaranèový d¾ús alebo cereálna tyèinka (napríklad Corny. Posadíme sa na veèeru, ktorú jeme a neskôr, keï si odpoèineme po snahe.Hydratácia.¥udia nesmú zabudnú» na dobrú hydratáciu tela. Najdôle¾itej¹ie je pi» dostatoènú dávku tekutín pred odchodom na bicykli. Najlep¹ím rie¹ením bude voda, bude môc» poskytova» energetické nápoje pre ¹portovcov. Zároveò musíte by» vo forme zamestnanca, ktorý chce pribli¾ne 2 litre vody denne (samozrejme s pohlavím a telesnou hmotnos»ou, a úèinky mo¾nej dehydratácie, najmä v podmienkach fyzického cvièenia, okam¾ite zni¾ujú na¹e výkony, cítime, ¾e sa nám podieµa drevo a energie.

Diéta na bicykli, ktorá obsahuje my¹lienky, ktoré som predstavila, nemá nahradi» be¾né jedlá, práve naopak. Nepreháòajte sa v¹ak! A pre ¾eny, ktoré majú záujem vybra» si najvhodnej¹iu diétu na bicykli, odporúèame stretnú» sa s dietológom, ktorý si vyberie na¹e druhy jedál v takej operácii, ¾e by som bol pre nás najlep¹í, nie pre priemerného èloveka.