Bez prilohy

Distribúcia napájacieho napätia a komunikácia v¹etkých vodiacich systémov z najvá¾nej¹ích dôvodov je mo¾ná. Ak sa nedajú rie¹i» iné konektory, konektor eXLink urèite zvládne najhor¹ie podmienky. Èo je prítomné pre konektor a preèo je to prirodzene veµmi dobré?

Konektor eXlink bude kupova» pre flexibilné napájanie a tie¾ veµa u¾itoènej komunikácie akýchkoµvek riadiacich systémov, ktoré poznáte v ka¾dej miestnosti, kde je dôle¾ité, aby ste taktie¾ potrebovali takýto konektor. Funguje dobre v takých nevýhodných oblastiach výbuchu, ako sú zóny 1, 2, 21 a 22. Existujú dva spôsoby takýchto konektorov - ¹tvoruholníkový a sedem a ¹es»pólový.

4-pólový a PE konektor eXLink je celý systém, ktorý umo¾òuje pou¾ívanie a odpojenie mnohých ïal¹ích elektrických zariadení. K dispozícii sú v¹etky mo¾né zásuvky a príslu¹né zástrèky pre tzv. Nízkonapä»ové zbernicové signály. Stojí za to vidie», ¾e prenos výkonu je vykonaný a¾ do 250V AC / 10I pre plastové a poniklované mosadzné a stále pre nehrdzavejúcu oceµ.

Rýchle konektory exlink majú veµa mo¾ností pripojenia a odpojenia. Neexistuje ¾iadna povinnos» vypnú» zariadenie, ktoré sedí v urèitej dobe, èo znaène zjednodu¹uje prácu. V¹etky sú vytvorené v modeli, ktorý je IP66 / IP68. Konektory ideálne sedia pri teplote, ktorá stúpa od -55 ° C a prechádzajú pri +70 ° C, t.j. v extrémne nároèných a priateµských podmienkach.Vzhµadom na skutoènos», ¾e puzdro je vyrobené z takých materiálov ako je nehrdzavejúca oceµ alebo poniklovaná mosadz, sú veµmi odolné voèi celkovému po¹kodeniu. Mô¾u ma» maximálne 7 alebo 6 pólov alebo 4 póly a PE. Sú dobrovoµne vyu¾ívané v baníctve, preto¾e produktom sú ¹pecializované »a¾obné certifikáty EX a M2. Nechcú a právo na pozíciu pod napätím.

Kombinácia v¹etkých systémov vïaka konektorom typu exlink je naozaj veµmi u¾itoèná a dostupná a odolná.