Bezpeene miesto poeas burky

Pri diskusii o koncepcii "výbu¹nej bezpeènosti", t. J. "Nevýbu¹né", nie je mo¾né zobrazi» ¾iadne reklamy pre aktuálnu polo¾ku. Existuje celý rad konkrétnych úkonov, ktoré urèujú vy¹¹ie zmienené problematike. Po prvé, mali by ste zaèa» s tým, ¾e v stefach zraniteµné k vypuknutiu po¾iaru alebo ka¾dého centra aplikácie sú ustanovenia smernice ATEX, ktorý hovorí, ¾e napríklad v uhoµných baniach a v¹ade tam, kde existuje nebezpeèenstvo výbuchu metánu a uhoµného prachu, pou¾ite zariadenie, ktoré vypuknutia a zabráni» ïal¹ej CE.

Existuje veµa európskych pravidiel pre aktuálny predmet, ale existuje aj veµa poµských nariadení. V republike poµských platí vy¹¹ie akýchkoµvek pravidiel, & nbsp; pravidlá bezpeènosti a hygienických potrieb a minister hospodárstva z 8. júla 2010. Do úvahy minimálne po¾iadavky týkajúce sa bezpeènosti a hygieny pri práci, v kombinácii s návrhom na dôle¾itosti práce výbu¹nej atmosféry (op. 138, polo¾ka 931.Keï hovoríme o bezpeènosti pri výbuchu, treba uvies», ¾e v ka¾dej miestnosti, kde existuje také riziko, je zamestnávateµ povinný vyda» doklad o ochrane proti výbuchu. Takýto dokument pravdepodobne existuje aj pri hodnotení pracovného rizika. Malo by by», ale malo sa, ¾e podlieha revízii, podobne ako úspech modernizácie pracoviska.V nových èasoch sa kladie veµký dôraz na bezpeènos» zamestnancov. Preto má hasenie po¾iarov veµký význam. Vytvorenie dokumentu, ktorý je dôkazom po¾iarnej ochrany, trpí predov¹etkým plánom urèenia zón, ktoré mô¾u by» vystavené mo¾ným výbuchom. Zároveò sú zdôraznené ochranné opatrenia.Okrem toho by ka¾dý úrad práce, ktorý bol vystavený po¾iaru, mal by» systémom na potlaèenie výbuchu. Táto metóda sa skladá z troch prvkov. Po prvé, má potlaèi» zapaµovanie vytvorené v zariadeniach. Potom, èo ¾iadne iné príslu¹enstvo vyvíja» tlak do normálu, a tretí je v rozpore s plameòmi, ktoré získali cez potrubie alebo kanálov nespôsobilo sekundárne oheò.Struène povedané, nezabudnite, ¾e u¾itoèný ¾ivot je najdôle¾itej¹í. Preto by sa zamestnávateµ mal riadi» pravidlami a usilova» sa o bezpeènos» zamestnancov.