Bezpeenos hurghada 2017

Základné pracovné podmienky predstavujú hrozbu explózie, ktorá je veµmi nebezpeènou hrozbou pre µudské zdravie a zárobky. Aby sa minimalizovalo riziko stra¹nej nehody, Európska únia 30. júna 2003 zaèlenila smernicu o ochrane pred výbuchmi. V nasledujúcom texte budeme prezentova» prípadové ¹túdie atex.

Èo presne je atex?Podµa tajomne znejúceho konceptu ATEX z francúzskeho jazyka Atmosphere Ecplosible sú dve veµmi vá¾ne smernice EÚ, ktoré pracujú proti ochrane pred výbuchom. Prvým z nich je Rada 94/9 / ES - ATEX 100a, ktorá hovorí o po¾iadavkách na vlo¾enie nákupu zariadenia, ktoré bude vies», zabezpeèova» a ukonèova» èinnos», ktoré má v úmysle ¾i» vyèerpané na úèel mimo priestoru ohrozeného výbuchom a organizaèných a kontrolných systémov na pou¾itie. v potenciálne výbu¹nej atmosfére.

https://neoproduct.eu/sk/multilan-active-efektivny-sposob-ako-zlepsit-kvalitu-sluchu/

Výrobca prostredníctvom oznaèenia CE prehlasuje, ¾e tento výrobok spåòa v¹etky po¾iadavky smerníc, ktoré sa naò vz»ahujú, inými slovami Nové rie¹enie. V zmysle urèenia, èi daný výrobok spåòa oèakávania smerníc o novom rie¹ení, mô¾e by» na òom vydané aj oznaèenie CE, èím sa vytvorí posúdenie zhody. Smernice New Solution upravujú nebezpeèenstvá, ktoré musí výrobca nájs» a zbavi» sa ich pred uvedením na trh.

Druhá smernica 1999/92 / ES - ATEX 137 je mimoriadne nákladná z hµadiska zamestnancov závodu, v ktorých mô¾u spåòa» potenciálne výbu¹né atmosféry. Jeho obsah súvisí s dôverou a hodnotou zdravia v¹etkých osôb, ktoré v danej zóne vykonávajú umenie a získavajú zisk.

Pre koho sú ¹kolenia atex urèené?Tréning ATEX je kombinovaný s ochranou proti výbuchu a princípom ATEX. Sú nasmerované na plnohodnotných µudí, ktorí vykonávajú v oblastiach ohrozených explóziou, vrátane riadiacich pracovníkov, technických pracovníkov aj ¾ien zodpovedných za bezpeènos» a hygienu knihy. ©kolenie je nevyhnutným predpokladom na vykonávanie odporúèaní noriem PN-EN 60079-17 týkajúcich sa po¾iadaviek na spôsobilos» pracovníkov v oblastiach Ex. Treba spomenú», ¾e ¹kolenie ATEX nie je náhradou za ¹kolenie prvej pomoci, ktoré je potrebné realizova» samostatne, stojí za to vybra» si známe slu¾by spoloènosti, ktoré vyu¾íva komplexný tréningový balík.