Cena in talacie centralneho vysavaea

Radi by sme boli èistí, ale nie v¹etci máme radi upratovanie. Neexistuje ¾iadny dôvod na posledný alebo mô¾eme dosta» koberce alebo chodníky, musíme obèas vákuova» vlastný byt. Tam je to isté, èo je hluèné, zmie¹ané so zdvíhaním vysávaèa. Prach vedie popra¹ovaním.

Zaujímavou alternatívou k tradièným vysávaèom je metóda, ktorá sa nazýva centrálny vysávaè. Centrálne vysávanie zabraòuje pohybu prachu, je teplo pre alergikov, nie je potrebné trpie» priestorom pre vysávaè. Vysávané miestnosti sú dlh¹ie bez prachu. Takéto centrálne teleso na vysávanie je najlep¹ie navrhnuté v èase výstavby alebo renovácie domu, keï steny e¹te nie sú dokonèené. Najdôle¾itej¹ou vlastnos»ou centrálneho vákuového èistiaceho systému je centrálna jednotka, ktorá je spojená s pevnými rúrkami vedenými do zásuviek umiestnených v zásuvkách. Pri vysávaní sa vz»ahuje na ohybnú hadicu, ktorej úèelom je namontova» ju do najbli¾¹ej zásuvky. Centrálna jednotka by mala by» umiestnená mimo obytného priestoru - v suteréne, gará¾i alebo v inej technickej miestnosti.V bytoch, kde si podlaha vy¾aduje èasté zametanie, alebo v kuchyni alebo na chodbe, stojí za to zvá¾i» in¹taláciu automatickej odmerky. Na podlahe sa potom nachádza ¹trbinový prísavník, pre niektoré sú pripojené na stavenisko. Vysávaè, ktorý je ovládaný no¾ným spínaèom umiestneným v blízkosti ¹trbiny, cez neho nasáva odpadky. Automatické odmerky mo¾no umiestni» do základne skrinky alebo urèite do steny. Stojí za to in¹talova» takú lopatku aj v blízkosti krbu, aby sa rýchlo zbavil popola alebo drevených triesok.Centrálny vysávaè má mnoho výhod. Bohu¾iaµ, nedostatok dostatoène vysokej miery je tie¾ dôvodom, preèo sa v Poµsku stále pou¾ívajú centrálne vysávacie systémy na luxusné rie¹enia.