Centralny vysavae univac

Systémy vákuového vykurovania na rozdiel od starých vysávaèov nevyfúknu nasávaný vzduch okolo vysávaného priestoru. V starých vysávaèoch nie sú filtre schopné zastavi» v¹etky neèistoty, ktoré sú na mieste. Ïal¹ou výhodou centrálneho vysávania je tich¹ia prevádzka. In¹talácia centrálneho vysávania existuje, ale oveµa drah¹ia. Je potrebné urobi» ¹peciálnu in¹taláciu pre rúry a vodièe, ktoré budú zakopané v stenách, pod podlahou a dokonca nad stropom.

Vákuový vykurovací systém je zostavený z niekoµkých prvkov. Ústrednou a najdôle¾itej¹ou z nich je ústredná osoba. Sú sprevádzané pevnými rúrkami, ktoré spôsobujú zasunutie sacích hrdiel do hraníc. Koniec ohybnej hadice sa zdá by» najrýchlej¹ou objímkou a vïaka tomu je u¾ teraz schopný odstráni» neèistoty, prach a neèistoty z domu.

Centrálna jednotka mô¾e by» modulárna (tzv. Split alebo kompaktná. Je to ekvivalent tela prenosného vysávaèa. Stále sa nachádza na hospodárskych miestach, ako je gará¾ alebo pivnica. Kompaktná verzia centrálnej jednotky sa pripája na turbínový motor, ktorý vykonáva podtlak. Komponent je navy¹e separátorom neèistôt a nádobou na neèistoty.Oddeµovaè umo¾òuje rozdeli» zneèistenie na dôle¾itej¹ie a slab¹ie. Èím hrub¹í vzduch bude dobre filtrovaný.

Sací hrdlá sú umiestnené v paláci v centrálnych miestnostiach. V rodinných domoch postaèuje na jedno èistenie celého podla¾ia zvyèajne iba jedna sacia hrdlo.