Colposkopi di indonezia

Colposcope je nepostrádateµné zariadenie, ktoré sa èasto pou¾íva v oblasti výskumu súvisiaceho s ochorením krèka maternice. Pou¾íva sa na vyhµadávanie cytologických vaginálnych a krèných stehov.

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Najefektívnejším prostriedkom na zníženie hmotnosti

V súèasnosti sú v¹etky kolposkopy nové a praktické na pou¾itie. Je mo¾né natrvalo archivova» dynamické obrázky, ktoré sa vy¹etrujú v zariadení. Moderná elektronika a zberaèe poskytujú mo¾nos» vykonáva» presné kroky vo v¹etkých èastiach, vïaka èomu je kolposkopické vy¹etrenie µah¹ie a oveµa presnej¹ie. Preva¾ná väè¹ina modelov je vybavená digitálnymi cieµmi, vïaka èomu mô¾ete archivova» priebeh ¹túdia. Záznam mô¾e poèíta» vlastnos» colpophotography, digitálnu archiváciu na internetových médiách alebo osoba, ktorá nahráva video.V súèasnosti sa odporúèa, aby základné vlastnosti boli charakterizované dobrou formou kolposkopu. V prvom rade to vy¾aduje vybavenie najvy¹¹ej triedy. Musí poskytnú» jedineènú podobu obrazu, jasné obrázky a videá a musí by» ozdobený ¹pecializovaným softvérom, vïaka èomu bude mo¾né vykona» podrobnú analýzu zozbieraného vizuálneho materiálu. Tie¾ sa pova¾uje za najdôle¾itej¹iu stabilitu zariadenia.Optický systém dobrej formy kolposkopu je zvyèajne zalo¾ený na ¹o¹ovkách nemeckej výroby. Optický systém by mal by» dodatoène vybavený niekoµkými spôsobmi pribli¾ovania. Najlep¹ie príklady umo¾òujú 20-násobné pribli¾ovanie. Pri výbere kolposkopu by ste mali tie¾ poskytnú» spätnú väzbu o oblasti zaostrenia a rozsahu zaostrenia. Èím je ¹ir¹í, tým dokonalý.Najlep¹ie zariadenia musia by» vybavené pantografovým ramenom, ktoré umo¾òuje jednoduchý a jasný krok vo v¹etkých mo¾ných rovinách. Rameno by malo by» vybavené ¹ancou na zablokovanie, vïaka èomu bude mo¾né necha» ho nasmerované vo zvolenom smere.