Daoovej pokladnice

Nastal èas, keï právne predpisy vy¾adujú registraèné pokladnice. Sú tu prítomné elektronické zariadenia, ktoré poskytujú registráciu príjmu a sumu dane z nehmotného predaja. Za ich chybu majiteµ firmy, ¾e sú potrestaní s veµkou pokutou, ktorá zjavne prevy¹uje jeho zárobok. Nikto sa nechce vystavi» kontrole a pokutám.Èasto je mo¾né, ¾e spoloènos» be¾í na malom priestore. Majiteµ predáva svoje tovary on-line a v obchode ich predov¹etkým ukladá je jediný voµný priestor, tak¾e ten, kde je stôl pevný. Pokladnice sú preto rovnako cenné ako v prípade obchodu s obrovským maloobchodným priestorom.Tak¾e èlovek je v pozícii µudí, ktorí sa lieèia v tejto oblasti. Je »a¾ké si predstavi», ¾e podnikateµ sa pohybuje s »a¾kou pokladòou a vynikajúcimi zariadeniami potrebnými na jeho dobré vyu¾itie. Sú jednoznaèné v predajniach, prenosných pokladniach. Predstavujú malé rozmery, odolné batérie a funkèné slu¾by. Tvar sa podobá terminálom na platbu kartou. Preto je optimálny výstup pre mobilné èítanie, t.j. keï je µahké ís» k zákazníkovi.Registraèné pokladne sú dôle¾ité pre samotných kupujúcich, nie pre majiteµov firiem. Vïaka odberu, ktorý je vytlaèený, je zákazník povinný poda» s»a¾nos» na zaplatený produkt. Nakoniec je fi¹kálny text jediným dôkazom ná¹ho nadobudnutia tovaru. Existuje tie¾ dôkaz o tom, ¾e zamestnávateµ zaèína s predpokladom podnikania a vyberá DPH z ponúkaných materiálov aj zo slu¾ieb. Ak sa dostaneme k situácii, ¾e finanèné prostriedky v butiku sú vylúèené alebo ¾ijú nevyu¾ité, mô¾eme poskytnú» to isté úradu, ktorý podnikne primerané právne kroky proti zamestnávateµovi. Ohrozuje ho veµkým finanèným postihom a niekedy dokonca súdnym procesom.Registraèné pokladnice pomáhajú vlastníkom sledova» ekonomickú situáciu v spoloènosti. V dôsledku ka¾dého dòa sa vytlaèí denné zhrnutie a za mesiac mô¾eme vytlaèi» celý súhrn, ktorý nám uká¾e, koµko presne sme zarobili peniaze. Vïaka tomu mô¾eme rýchlo skontrolova», èi nejaký tím ukradol svoju hotovos» alebo jednoducho, èi je ná¹ zisk dobrý.

Uchovávajte v pokladniciach