Dekorativna rezna zelenina

Drviè na zeleninu nie je nevyhnutným vybavením v súkromnej kuchyni a urèite veµmi funkèný. Ka¾dá ¾ena v dome vie, ¾e neustále rezanie zeleniny je naozaj únavné, najmä ak plánujete veµký ¹alát na rodinné posedenie. V tomto prípade stojí za to najmä pou¾itie drvièa, ktorý vám pomô¾e pripravi» si jedlo nielen na ¹peciálne príle¾itosti, ale ka¾dý deò.

Drviè nie je veµmi veµký nástroj a nebude zabera» celú vrchnú èas», tak¾e aj µudia sediaci v kancelárskych budovách alebo obytných domoch sa mô¾u rozhodnú» kúpi» si drviè. Stroj narezáva a naseká zeleninu a ovocie a na chvíµu mô¾eme pre rodinu pripravi» ovocný ¹alát, bez toho, aby sme sa unavili skutoèným krájaním na malé kúsky. Niektoré spoloènosti tie¾ poskytujú modely, ktoré nielen sekanie zeleniny, ale aj rozdrvi» µad. Vzhµadom k tomu, ¾e nemáme radi, aby sa drvenie µadu, táto ponuka bude urèite správne. Stojí za to investova» trochu viac peòazí do krásnej¹ích príkladov, ktoré zaseknú nielen zeleninu a výrobky, ale aj napríklad orechy, ktoré mô¾u vytvori» skvelý doplnok ku v¹etkým ¹alátom. Niektorí drvièi si spomínajú na funkciu tvorby d¾úsov. To je veµmi potrebné, preto¾e pravidelne opité ¹»avy z èerstvo vylisovaných plodov majú dobrý vplyv na va¹e zdravie a prácu, ¾e máme vysoký, ¾iarivý vzhµad. Mimoriadne zaujímavé sú tzv „zelené ¹»avy“ alebo tie, ktorým spôsobujeme zeleninu alebo zelené ovocie. Vytvoríme chutné kompozície s pou¾itím kapusta, hru¹ky, hrozno, kivi a dokonca zeler. Drviè so zmenou mô¾e vytvori» ¹alát na veèeru, pomocou paradajok, uhoriek, peking alebo rímsky ¹alát a reïkovky. Okrem toho mô¾eme vyrobi» vylisované mrkvové ¹»avy (za predpokladu, ¾e máme naozaj veµký model brúsky, preto¾e mrkva sú veµmi kompaktné a dostupné modely sa s òou nezaoberajú. Èo je dobré, mô¾eme tie¾ rozdrvi» zemiaky na zemiakové placky.