Dopravne voziky

BagProject je online obchod ponúkajúci skladovacie vozíky, nákladné stoly, cestovné batohy, nákupné ta¹ky, batohy a kolesá. V¹etky predmety uvedené v predaji sú vyrobené z najèistej¹ích surovín. Ich obsluha je µahká a pohodlná. BagProject mô¾e by» rozlí¹ený tímom kompetentných odborníkov. Vïaka nim µahko predávané produkty pote¹ia priekopnícky a veµký komfort obsluhy. Ponúkané vozíky, ta¹ky alebo stoly sa vyznaèujú vysokou spoµahlivos»ou. Pri objednávke viac ako 200 PLN je zásielka bezplatne poskytnutá. Pri platbe bankovým prevodom je cena 12 PLN (PLN 13. V¹etky rezervácie budú vyrie¹ené zamestnancami spoloènosti. Mô¾ete vola» od pondelka do piatku od 9 do 16. BagProject má nekomplikovanú schému vyhµadávania. Je len potrebné ¹pecifikova» typ výrobku. Ponuka zahàòa napríklad tovarový vozík. Bezkonkurenène prepravuje »a¾ké produkty s výkonom a¾ niekoµkých desiatok kilogramov. Pou¾ívajú ho individuálni u¾ívatelia, cestujúci alebo firmy. Spoloènos» BagProject predáva trvanlivé komerèné stoly na predaj výrobkov na námestí. Prenosné, µahko skladateµné, slú¾ia dlhú dobu. Predaj kvalitných cestovných kufrov rôznych veµkostí, farieb alebo ¹týlov. Navy¹e, viacfarebné nákupné ta¹ky sú poskytované v súlade s nákupnými vozíkmi. ©iroký výber dobrých vzorov a farieb. BagProject tie¾ obchoduje s pevnými rekreaènými batohy pre významné expedície. Existujú a sú vhodné pre malé výlety do centra. Internetový obchod poskytuje individuálny prístup k klientovi a obrovskú profesionalitu.

Pozri: plo¹inový vozík