Du evne poruchy star ich uudi

V ére èoraz rýchlej¹ieho prenosu vedomostí a medzinárodných transakcií alebo korporácií je èoraz dôle¾itej¹ou otázkou v¹etci prekladatelia a tváre pohybujúce sa s prekladom materiálu z urèitého jazyka do iného. Rozli¹ujeme medzi niekoµkými typmi finanèných alebo právnych prekladov a samotnými prekladateµmi, ktorí ich odporúèajú.

Ak ide o prvý typ, t. J. Súdne preklady, sú vedené súdnymi prekladateµmi, ktorí sú takisto tzv dôvera verejnosti. Vykonanie daru tohto modelu sa vy¾aduje prostredníctvom súdnych písomností, procesných dokumentov, ¹kolských dokladov, osvedèení, spisov o osobnom stave, osvedèení, ako aj iných sociálnych a úradných dokumentov.

Potom mô¾eme poskytnú» ¹pecializované preklady. Bohu¾iaµ sú tu ¹peciálne zruènosti a oficiálne certifikáty pre prekladateµov, ktorí ich ¾iadajú. Av¹ak tím alebo jednoduchý prekladateµ, ktorý má preklad týchto èlánkov, by mal by» ¹pecialista alebo by» informovaný v konkrétnom odvetví. Okrem súèasného, takýto tím by mal zahàòa» konzultantov a korektorov, ako sú právnici, IT ¹pecialisti alebo in¾inieri.

Vo v¹eobecnosti sa preklady mô¾u týka» prakticky v¹etkých sfér ¾ivota. Pri tom je v¹ak dôle¾ité rozli¹ova» pomerne málo z najvýznamnej¹ích z nich, èo je zvyèajne naj¾iadanej¹í dopyt. Tam sú zvyèajne právne èlánky, ako sú zmluvy, listy o úmysle, rozsudky, notárske listiny, záruky z obchodov.Potom mô¾ete rozlí¹i» fyzické a bankové preklady, v¹eobecne ekonomické. Patria sem v¹etky správy, programy a výzvy na financovanie z EÚ, podnikateµské plány, úverové zmluvy, bankové predpisy atï.

Sú prelo¾ené a v¹etky obchodné doklady, ako sú doklady o lodnej doprave a nákladnej doprave, reklamné a marketingové materiály, colné predpisy, v¹etky s»a¾nosti, ako aj dohody EÚ.

Okrem toho sa èasto nachádzajú technické a informaèné publikácie, napr. Príruèky o organizáciách a príruèkách, prezentácie, správy, dokumenty od stavebného oddelenia, lokalizácia softvéru, technická dokumentácia, pokyny pre pou¾ívateµa poèítaèového programu.

Výsledkom sú aj lekárske texty, napríklad záznamy z klinických ¹túdií, záznamy pacientov, zoznamy zdravotníckych a laboratórnych prístrojov, vedecké texty, kvalita liekov, reklama a predmety z balení liekov, registraèná dokumentácia nových liekov.