Eda psychika

V podmienkach vzdu¹nej pra¹nosti sa odporúèa pou¾íva» zariadenia s certifikáciou ATEX a in¹talácie navrhnuté a splnené s princípom ATEX platným v EÚ.

https://ony-cve.eu/sk/

V praxi som v podmienkach popra¹ovania s prá¹kovými farbami mal uhlík alebo prach organického pôvodu (napr. Drevo, najprv je potrebné zabezpeèi» správne odstránenie prachu. Efektívna extrakcia prachu ATEX (extrakcia prachu atexu úspe¹ne odstraòuje väè¹inu nebezpeèenstiev, ale na dosiahnutie efektívneho pokroku je vhodné zahrnú» správne vyvinuté a mo¾no efektívne technologické, technologické a procedurálne rie¹enia. Tak¾e aké rie¹enia?

Odstraòovanie prachu ATEX pri realizáciiPri práci sa vyskytuje prach ATEX (dobrý s európskymi smernicami:- pou¾ívanie lokálnych káblov, ktoré sa majú umiestni» v blízkosti zdrojov, ktoré vy¾arujú výbu¹né prostredie, sú to samonosné ramená, priemyselné odsávaèe alebo ¹peciálne prísavky,- pravidelné vysávanie povrchov, na ktorých sa zaèínajú usadzova» mory (na dôkazy okolo obrábacích strojov, mali by sa na poslednú prácu pou¾i» priemyselné vysávaèe,- dobré uzemnenie pracovných zariadení a jedného systému na popra¹ovanie, preto¾e mô¾u fungova» elektrostatické náboje - uzemnenie zabraòuje tejto akcii,- správna kon¹trukcia drená¾nych kanálov a ich pokrytie proti erózii,- pou¾ívanie ventilátorov, filtrov a príslu¹enstva na zber prachu navrhnutých v súlade so smernicou ATEX a príslu¹ných osvedèení.Pre èo najväè¹iu mo¾nú ochranu proti výbuchu majú systémy na odsávanie prachu ATEX opätovne namontova» hasiace systémy (po¾iar a / alebo po¾iar vnútri samotných zariadení.