Eesanie suchych vlasov

Moja sestra veµmi miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní, hrebeò a kombinova». Ona je tak zainteresovaná, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo krásne, mô¾e urobi» pradlo pradlo, v¾dy pridáva» vlasové doplnky, alebo sa na òu prilepí. Má rád, ¾e ¹kola hrá najviac a hrá sa s nimi. Jej nová úloha princezná Jokerová bola tie¾ zábavná a ja by som rád perfektný úèes a obleèenie. V poradí èísel Mama zaplietla s niekoµkými prú¾kami s lukom pripevnenými k nim. Potom toto ú¾asné dievèa povedalo nie, nie, nie znova. Budem robi» peknej¹iu prácu v zámkach .... tak to zaèalo. Polhodina riadenia poèas ich modelovania. Vyzerala skvele ako skutoèná princezná. Av¹ak rovnako ako princezná sa rýchlo zmenila myseµ. Nebojte sa, ¾e uplynulo takmer dve hodiny od zaèiatku spoznávania show. Neoèakávane .... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom prejave to znelo viac èi menej ako to "nie, ja nechcem, v ktorej si nepamätám princeznú, aký je jej vysoký". Vyna¹la nový úèes, naskladala vlasy v èasti voµnej koky. Na svadbe, samozrejme, ako u¾ povedala, sme v súèasnosti cvièili jej vlasy a to je to, èo sa stalo veµmi rýchlo. Jej matka, na mojej strane, bola ïal¹ia a oni boli pripravení za pár okamihov.

Vlasy pre dievèatá