Elektrina

Je »a¾ké predstavi» si prácu v 21. storoèí bez elektriny, a teda bez elektrických zariadení. Voµný prístup k ¹týlu spôsobom sa premietol do zlého technologického pokroku. Ak by dnes chýbala elektrina, je pravdepodobné, ¾e v súèasnosti sa progresívna spoloènos» prestane vyvíja» a pravdepodobne by sa aj raz za èas vrátila do svojho jednoduchého vývoja do posledného. Celý ná¹ ka¾dodenný ¾ivot bude vyzera» inak. Na svadbu nás táto situácia naozaj neohrozuje - to znamená by» vysoko in¹piráciou pre urèitý filmový scenár.

Za zmienku stojí, ¾e tam, kde je elektrina - pravdepodobne si nemô¾ete necha» ujs» moderný vypínaè, ktorý dodá správny tok energie pri výstavbe elektriny. Existujú rôzne spôsoby pou¾itia prepínaèov vo vz»ahu k spôsobu ich pou¾itia.Najbe¾nej¹ie sú oblúkové spínaèe, ktoré sú najjednoduch¹ie z výkonových spínaèov. Ich výroba je výsledkom pôsobenia chladenia, ¹tiepania a napínania oblúka pod vplyvom odporu oblúka vnútorného ståpca. Prevádzkové napätie takéhoto spínaèa nie je men¹ie ako 1000 V.Spínaèe, ktoré pou¾ívajú systém autoflower, tie¾ nie sú menej populárne. Tento prepínaè ¹týlu mô¾e by» ïalej vybavený ovládaèom Switchsync, ktorý je zodpovedný za elimináciu prechodových komponentov. Ïal¹ími prvkami, ktoré sa pou¾ívajú pre systémy automatického vyfukovania, sú aj dekompresné disky, tzv. "Praskavé disky" alebo kompozitné izolátory.Pou¾itie vhodného spínaèa alebo spínaèa energie v ¹peciálnom systéme sa presúva do bezpeèia, preto¾e dnes spínaèe a istièe chránia elektrické zariadenia pred smrtiacimi úèinkami skratov alebo pre»a¾enia, ktoré mô¾u ohrozova» ¾ivot.