Ex zona 2

Smernica ATEX vo svojom vlastnom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Týka sa výrobkov umiestnených vo funkciách v zónach, ktoré sú v nebezpeèenstve výbuchu. Príslu¹né výrobky musia spåòa» prísne po¾iadavky, ktoré sú obmedzené nielen na bezpeènos», ale aj na ochranu zdravia. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

V súlade s ustanoveniami predmetného normatívneho aktu závisí úroveò kolaterálu a hodnotenia týkajúce sa súèasného kolaterálu vo veµkej miere od stupòa ohrozenia ¾ivotného prostredia, v ktorom bude ¹peciálny nástroj fungova».Smernica ATEX stanovuje prísne po¾iadavky, ktoré musí výrobok pou¾íva» v potenciálne výbu¹ných priestoroch. A aké zóny to znamená? V prvom rade tu hovoríme o baniach z èierneho uhlia, kde je veµmi vysoké riziko explózie metánu alebo uhoµného prachu.

Smernica ATEX má podrobné rozdelenie zariadení do skupín. Sú tam dvaja. V hlavnej triede sú zariadenia, ktoré sú prispôsobené v banskom podzemí aj na povrchoch, ktoré mô¾u by» ohrozené explóziou metánu. Druhá skupina sa prená¹a do zariadení, ktoré sa pou¾ívajú na neobvyklých miestach a ktoré mô¾u by» ohrozené výbu¹nou atmosférou.

NonacneNonacne Prirodzená zbraň na boj proti akné

Táto smernica stanovuje základné v¹eobecné po¾iadavky na v¹etky zariadenia, ktoré prechádzajú v oblastiach vystavených nebezpeèenstvu výbuchu metán / uhoµný prach. Podrobnej¹ie po¾iadavky v¹ak mo¾no µahko nájs» v harmonizovaných mno¾stvách.

Treba ma» na pamäti, ¾e riad, ktorý je schválený pre prax v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu, by mal by» oznaèený znaèkou CE. Za identifikaèným èíslom notifikovaného orgánu by mala nasledova» znaèka, ktorá by mala by» jednoznaèná, viditeµná, neznièiteµná a jednoduchá.

Notifikujúci orgán v koneènom dôsledku skúma ovládacie prvky celého tela alebo jednu misku, èím zabezpeèuje spoluprácu s platnými predpismi a po¾iadavkami smernice. Treba tie¾ pripomenú», ¾e od 20. apríla 2016 bude súèasná smernica nahradená novými informáciami ATEX 2014/34 / EÚ.