Fi kalna pokladnica elzab iota

Ka¾dý podnikateµ v dennej forme fi¹kálnych registraèných pokladníc s bohatými problémami, ktoré tieto zariadenia mô¾u generova». Registraèné pokladnice nie sú nezávislé od výhod a niekedy sa pokazia. Nie ka¾dý vlastník firmy vie, ¾e v ktoromkoµvek bode, kde sa záznam hrá pomocou pokladnice, by to malo by» iné zariadenie - len pre zlyhanie tohto dokonalého.

Absencia zálo¾nej pokladnice pri predaji výrobkov alebo slu¾ieb mô¾e vytvori» sankcie daòového úradu, preto¾e zabráni po¹kodeniu záznamov o predaji poèas výpadku hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» servisnú kni¾ku. Zoznam obsahuje nielen v¹etky opravy zariadenia, ale aj informácie o fi¹kácii pokladnice alebo výmene jej my¹lienok. V servisnej pozícii musí by» tie¾ uvedené jedineèné èíslo, ktoré daòový úrad pridelil daòovému úradu, názov podniku a adresa priestorov, kde sa suma pou¾íva. V¹etky tieto reklamy sú potrebné v prípade kontroly z daòového úradu. V¹etky novinky v povedomí fondu a jeho oprava sa riadia úlohami ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by si v¹etci podnikatelia, ktorí pou¾ívajú registraèné pokladne, mali pamäta» na podpísanú zmluvu. Èo veµa - mali by ste informova» daòový úrad o v¹etkých zmenách v slu¾be pokladníka. Predaj vo fi¹kálnych sumách by mal fungova» v nepretr¾itom poradí, a ak je registraèná pokladòa plná, musíte si vymeni» pamä» za novú, pamätajúc na naèítanie pamäte. Èítanie pamäte pokladnice mô¾e ¾i» - aj keï je jej oprava vykonaná len autorizovanou osobou. Okrem toho je potrebné túto polo¾ku vyplni» v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z èítania fi¹kálnej pokladnice sa zostaví príslu¹ný protokol, ktorého kópia sa za¹le daòovému úradu a druhá podnikateµskému subjektu. Vy¾aduje, aby bol rovnaký protokol ulo¾ený spolu s inými dokumentmi týkajúcimi sa registraènej pokladnice - jeho nevýhodou mô¾e by» ulo¾enie pokuty úradom.