Formy zavislosti na internete

Zdá sa, ¾e niektorí µudia si mylne myslia, ¾e nové formy závislosti sa týkajú len nekontrolovanej konzumácie psychoaktívnych látok. A pre milióny µudí bola oslabená závislos» obhájená nepreru¹eným vlastníctvom online platformy. Internetová závislos» poèíta s jednoduchým, hodinovým prehliadaním stránok World Wide Web a roz¹írenými energiami v rôznych sociálnych sie»ach. To spôsobuje, ¾e u¾ívateµ nielen de-stress (prostredníctvom oddelenia od problémov, ¾e je ka¾dý deò, ale tie¾ nepriaznivo ovplyvòuje jeho existenciu v skutoènej realite.

Tento fenomén je stále relatívne novýÈasto závislos» na internete spôsobuje naru¹enie psychofyzikálnej triedy a zni¾uje schopnos» interpersonálnej komunikácie a ekonomickej formy jednotlivca. Napriek tomu, ¾e internetová závislos» je v Poµsku stále relatívne novým fenoménom a stále je nedostatok peòazí na financovanie seriózneho výskumu tejto dysfunkcie, v¹etky informácie predstavujú rozsiahly rozsah tohto veµkého javu. Lieèba patologickej preocupy s virtuálnym svetom je podobná úspe¹nosti lieèby iných závislostí. Prvým krokom je uznanie problému nadmerného vyu¾ívania internetových zdrojov. Potom sa musíte pokúsi» obmedzi» pou¾ívanie perspektívy WWW.

Ako pracujú pacienti?Moderácia existuje vo v¹etkých èastiach ¾ivota. V súèasnej situácii vzniká závislos», v ktorej prechádza zdravý rozum. Psychologické dôsledky naru¹enia èasových pomerov súvisiacich s èasom stráveným na internetových stránkach sú neverbálne a verbálne komunikaèné poruchy a depresia spôsobené nedostatoènou integráciou do internetu. Závislos» sa systematicky stáva zo sociálnej existencie. Imaginárny virtuálny svet sa stáva ich rovinou existencie. Jeho obrovské zdroje úplne vy¾adujú èas, niekedy narú¹ajú prirodzený denný cyklus spánku a trvanie. Je to pomerne »a¾ké pre závislých, preto¾e spôsobuje tak labilnú koncentráciu hormónov a glukózy v krvi, ako aj iné dôle¾ité pre dobré fungovanie systému látok. Internetová závislos» postihuje ka¾dého v plnom veku. Preto by mal kontrolova» èas strávený v stavebníctve, aby µahký pou¾ívateµ internetu nebol náhodou alkoholický sie».