Gastronomicke vybavenie horske jeleo

Vo vlastných domoch mô¾ete èasto nájs» profesionálne vybavenie pre stravovanie, ktoré sa hrá v re¹tauráciách. Príkladom mô¾u by» èoraz populárnej¹ie krájaèe. V èom zjednodu¹ujú èoraz èastej¹ie v kuchyni?

Viac èasuVlastníctvo profesionálneho krájaèa výrazne zni¾uje èas prípravy jedál. Namiesto vyrezania ka¾dého kusu mäsa, syra alebo chleba staèí, aby ste si odniesli od súèasného pohodlného zariadenia. Vïaka nemu bude vytvorenie ranného sendvièa trva» dvakrát dlh¹ie ako písanie prítomnosti v perfektnej metóde. Príprava sendvièov pre v¹etky rodiny sa uká¾e ako jednoduch¹ia a nemusí sa nachádza» oveµa viac ako pár minút.

presnos»Krájaèe vám umo¾òujú jednoznaène odstráni» potrebné zlo¾ky jedál. Príkladom je pravdepodobne krájaè, ktorý vám umo¾ní nastavi» hrúbku plátkov. Tak¾e zále¾í na na¹ej predstavivosti a potrebuje, èi pokrmy, ktoré vytvoríme, budú hrubé alebo tenké. Táto presnos» ovplyvòuje aj estetickos» jedál. U¾ ¾iadne nerovné plátky, nevzhµadné sendvièe. Vïaka pou¾itiu krájaèa budú v¹etky výrobky, ktoré pripravujeme, vyzera» tak, ako by ich publikoval profesionálny ¹éfkuchár.

príchu»Existujú výrobky, ktoré sa dajú do kusov, ktoré nám niekedy spôsobujú veµa problémov. Tvrdý syr alebo niektoré druhy zeleniny èasto nedovoµujú, aby boli nakrájané na malé plátky. V prípade mnohých jedál chu» závisí striktne na hrúbke ich zlo¾iek. Podobne prípad èaká na úspech prípravy mäsa. Krájaèe vám umo¾nia zní¾i» mäso vrátane kostí na oveµa silnej¹iu ¹kolu, ktorá je oveµa presnej¹ia ako v prípade starých metód. Mäso rozrezané na krájaè stráca oveµa menej vody, tak¾e je èisté a chutné.

pohodlieMô¾eme nakrája» takmer ka¾dý potravinový výrobok: syr, mäso, mäso, zeleninu. Vïaka tomu budeme môc» pripravi» aj polievky, druhé potraviny a ¹aláty. Nebudeme musie» zaradi» do výberu zlo¾itých no¾ov na syr a mäso. Je rovnako µahké odreza» tvrdú kos» a koreòový celer pomocou krájaèa.