Gynekologa prenajimateuov

Gynekológia ide celú cestu. Existuje viac a viac originálnych systémov pre otázku µudského tela. Èoraz menej invazívne a e¹te presnej¹ie. Veµkým problémom medzi pohlavne stykovanými ¾enami je rakovina krèka maternice, ktorá je v poèiatoènom ¹tádiu nálezu úplne vylieèiteµná.

Kedykoµvek si v¹imnete ru¹ivé príznaky, ktoré mô¾u by» výsledkom takéhoto ochorenia, okam¾ite sa zaregistrujte u lekára na kolposkope, aby ste vylúèili ochorenie. V dôsledku nedostatku záva¾nosti symptómov je pravdepodobne rie¹enie maternice.

Takéto vy¹etrenie pozostáva z kolposkopu. Nie je niè nové ako mikroskop so zrkadlom. Spekulum sa vlo¾í do vagíny s dobrými prostriedkami na kontrolu reakcie vo vagíne. Tento mikroskop vám umo¾òuje získa» trojrozmerný efekt a zároveò zvy¹uje stratu a¾ o desa»násobok, tak¾e gynekológ bude schopný správne preskúma» vaginálnu a krènú stenu, aby starostlivo posúdil, èi sa vyskytli nejaké zmeny. Treba ma» na pamäti, ¾e by sa mal na pátranie pripravi». Gynekológ pravdepodobne pouèí pacienta, ako sa má pred vy¹etrením správa». Predov¹etkým je dôle¾ité vzda» sa fyzického kontaktu aj z gynekologických skúseností tý¾deò pred plánovaným vy¹etrením.

®ena s kolposkopom zvyèajne pracuje na profesionálnej gynekologickej stolièke. Tento test je zvyèajne niekoµko a¾ tucet minút. Ak sú výsledky ohrozujúce, potom sa gynekológ mô¾e rozhodnú», ¾e urobí hysterektómiu, potom sa potreba zastaví na nejakú dobu poèas fyzickej aktivity, preto¾e budete cíti» veµmi nepríjemné nepríjemné pocity. Ergonomické parametre sú tie¾ dôle¾ité v tomto nástroji, preto¾e ide o aktuálne pracovné zariadenie.