Hasenie po iarov oxidom uhlieitym

Poèas pokusov o uhasenie po¾iarov mnoho µudí reflexívne zasiahne vodu. Je to tie¾ najbe¾nej¹ie a veµmi atraktívne hasiace èinidlo. Hasièi, ¹pecialisti na hasenie po¾iaru, o tom v¹ak nevedia neustále rozhodova». Voµba hasiacej látky chce zo spaµovacieho materiálu.

Protipo¾iarna ochranaPri po¾iari horµavých kvapalín, ako je benzín alebo alkohol, dobre konzultujte aj s hasiacimi penami. Penu nie je mo¾né uhasi» spaµovaním alkalických kovov alebo elektrických zariadení a v¹etkého, èo pracuje s vodou. So zmenami majú hasiace prá¹ky naj¹ir¹ie pou¾itie.Vo vz»ahu k ich zlo¾eniu mô¾u by» pou¾ité na uhasenie takmer v¹etkých dôle¾itých materiálov. Hasiace plyny, z ktorých najvýnimoènej¹ím je oxid uhlièitý, sú úèinné pri hasení uhlia, koksu a síry a kovov, ako sú draslík, sodík, vápnik, ¾elezo a zinok. Voda dokonale spåòa na¹u úlohu v kontakte s horiacimi organickými tuhými látkami, ako je drevo, papier, uhlie a slama.

Parné hasenie - para ako hasiaci prostriedokPodobný ¾ivot ako voda má pár ako metódu hasenia. Mô¾e by» implementovaný v prípadoch vypálenia týchto produktov. Hlavným rozdielom medzi parou a vodou je, ¾e voda mô¾e by» pou¾itá kdekoµvek a pár rozhodne v tichých miestach s objemom maximálne 500 metrov ¹tvorcových. Vo vy¹¹ích bytoch je parná prevádzka neúèinná. Na hasenie po¾iarov je potrebné nielen pozna» hasiace prostriedky, ktoré sú vhodné pre druhú látku, ale aj pravidlá ich pou¾ívania a po¾iar.