Informova o praci lektora

Technológia dôle¾itá v gastronómii, aj keï sa v nejakej nasledujúcej èasti neustále vyvíja. Nové vynálezy zjednodu¹ujú prácu re¹taurácie a zriedkavo èakajú na objednávku viac ako pätnás» minút. Týka sa to predov¹etkým gastronomických bodov, ktoré sú veµmi zákazníkmi a èo ide vo vnútri - najväè¹ie pohyby. V èase, keï tím, ktorý sa podieµal v re¹taurácii, prestane rie¹i» ¹tandard objednávok, musíme buï zamestna» nových µudí, alebo zvá¾i» technologické zlep¹enie procesu prípravy. Preto mô¾e pre¾i» reorganizáciu samotného procesu alebo zakúpi» moderné vybavenie, ako napríklad elektrický vrták, stroj na hranolky alebo automatické dávkovaè na omáèky.

Èasto jedz rýchle obèerstvenie. Chcem sledova» proces prípravy jedál poèas lovu. Pre dobre koordinovaný, dobre riadený tím je príjemné ma» dobrý èas. Práca v gastronómii nemá dobrý názor medzi µuïmi, ktorí to mali pravdu, ale dáva mi, ¾e niektorí µudia to celkom dobre hµadajú. Existujú re¹taurácie, v ktorých sa usmievajú µudia, ktorí mi dávajú oddanos», v nich nemajú ¾iadnu falo¹nos». Mô¾ete vidie», ¾e títo zamestnanci sa identifikujú so známou poves»ou a ¾e nemô¾em poèíta» s nikým, aby vyplnili moje posolstvo. Je ¹koda, ¾e to nie je ¹koda pre v¹etky re¹taurácie. Bol som napríklad svedkom súèasného obrusovania stola a vzdialeného prijatia rádu mladým mu¾om so smutnou tvárou. Tento cieµ - ako miesto zjavného vykoris»ovania pracovníkov - obi¹uje súèasné obdobie ¹irokým oblúkom.Ak chcete zlep¹i» fungovanie va¹ej re¹taurácie, stojí za to hovori» so zamestnancami. Ak odporúèajú, aby bol elektrický vrták pozitívny - stojí za to vá¾ne ho získa». Náklady na poslednú zmluvu budú pravdepodobne oveµa jednoduch¹ie.