Jednostranny zaveseny dopravnik

Vivese Senso Duo Oil 2

Podávaèe skrutiek, tie¾ nazývané dopravníky, sú najèastej¹ie pou¾ívané nástroje na prepravu a vydávanie sypkých materiálov. Nájdeme ich prakticky vo v¹etkých domoch vyrábajúcich suché zmesi, a to nielen. Miestami, v ktorých sa nachádzajú podávaèe, sú veµmi vzdialené, tak¾e nie je mo¾né uvádza» v¹etky.

Podávaè skrutiek je miska, ktorá sa pou¾íva na prepravu rôznych druhov prachu od veµmi jemných po zrná s vysokou granuláciou. Vïaka svojmu výkonu sú veµmi ¹iroké. Navy¹e ïal¹ou výhodou tohto rie¹enia je skutoènos», ¾e transport týchto prachov mô¾e by» uskutoènený v rozsahu aj pod urèitým uhlom.

Existuje rozdelenie ¹nekových dopravníkov pre potrubné a ¾µabové dopravníky. Dôle¾ité sú charakterizované vy¹¹ou silou a - èo ide dovnútra - vy¹¹ou úèinnos»ou. Pokiaµ ide o ¾µabové dopravníky, ich výnimoènou výhodou je skutoènos», ¾e umo¾òujú prepravu lavíc na dopravník, èo je nenahraditeµné v situácii, keï chceme riadi» dopravnú cestu.

Pri kon¹trukcii skrutkových dopravníkov sa berie do úvahy ka¾dý hodinový výkon. Správne zvolené materiály a ¹pecifická kon¹trukcia zaruèujú dlhú ¾ivotnos» takýchto zariadení a spoµahlivos», a to aj pri nosení »a¾kých abrazívnych materiálov.

Je veµké, aby sa skrutkové dopravníky v¾dy vyrábali spolu s pokynmi zákazníka. Dôle¾itá je najmä då¾ka a priemer zariadenia, ako aj poloha vstupu a výstupu a urèenie uhla sklonu. Varianty sú èasto vystu¾ené podávaèe vïaka práci na usporiadaní v obzvlá¹» nároèných podmienkach.

©iroká ¹kála oblastí, kde sa mô¾e podávaè pou¾íva», je dobrý. Je tie¾ dôle¾ité nájs» ich v betónových zariadeniach, v blízkosti vykurovacích pecí a v potravinárskom sektore. Veµmi èasto sa pou¾ívajú pri spracovávaní obilia, èo je dôkazom ich predikcie alebo samotného èistenia. Snehové kàmidlá sú tie¾ tú¾bou pre chovateµov, ktorí mie¹ajú a ponúkajú suché krmivo svojim zvieratám.