Karamelove vlasy

Moja sestra miluje hra» s vlasmi veµmi veµa, mô¾ete ju v¾dy pohladi» a hrebeò, zatiaµ èo ich navádzate. Zároveò je naozaj absorbovaný, ¾e ak potrebujete, aby to vyzeralo perfektne, je mo¾né vylep¹i» jeden vrkôèik ¹es»krát, po celú dobu, keï sa na vlasy nasadí vlasy, alebo sa pripevnia vlasové spony. Má rád ¹kolské predstavenia najviac a dosta» sa k nim. Jej stvorenie, princezná Joker, existovala a originálna a ja by som rád dokonalý úèes a ¹aty. V skorých ranných hodinách mala moja matka tucet vrkoèov s páskami. Neskôr tento nádherný jedenás»roèný povedal nie, nie, ani raz. Bude to príjemnej¹ie èaka» v izbách .... áno, to zaèalo. Èas pretaktovania navy¹e ich modelovanie. Vyzerala krásne ako jediná kráµovná. A¾ keï je s aristokratmi, veµmi rýchlo zmenila názor. Nie je presvedèený, ¾e od zaèiatku výstavy uplynuli viac ako dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenil víziu, zatiaµ èo vo svojom ¹týle to znelo veµa ako "nieeee, nepáèi sa mi to, nepamätám si niè o princeznej, ktorá ju odvádza ïaleko". Vyna¹la nový úèes, pripnula si vlasy k voµnej koke. Na svadbe, samozrejme, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, u¾ máme skúsenosti s nasadením vlasov v tej dobe, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi hladko. Jej matka na jednej strane bola schopná rôznych a za pár okamihov.