Kniha o vyrobe eokolady

Èokoláda je jedným z najbe¾nej¹ích pochú»ok. V kuchyni sa nachádza mno¾stvo pou¾itia, ktoré sa objavujú vo verziách s výkonom. Takmer v ka¾dom obchode mô¾ete prija» èokoládové výrobky v rôznych formách. Mlieèna èokoláda, ako aj silné mlieko sú tie¾ zaujímavé.Výroba èokolády je dos» komplikovaná. Prvýkrát sa získava èistenie kakaových bôbov zo ¹upky. Potom je zrno µudia tepelne o¹etrené, poèas ktorého sa odoberajú baktérie. Ïal¹ím krokom je vystavenie pra¾eného jadra takzvanému výbuchu, inak povedané jednoduché. Jedlo sa rozdrví a na záver tohto procesu sa vytvorí kakaová pasta. Potom sa faktory riadne rozdeµujú v závislosti od toho, ktorý produkt chcete získa». Bunièina je definitívne brúsená v automatickom re¾ime. Po prechode týchto procesov má voµnú èas», ktorá sa oznaèuje ako vzorka. Prebúdza sa procesy. Odporúèa sa pou¾íva» vhodné stroje na èokoládovú prácu. Na rozpadanie kakaovej hmoty sa pou¾ívajú dva a pä»valcové mlyny. Pre hlavnú fázu realizácie èokolády sa pou¾ívajú stroje nazývané ku¾ele. Procesy konglenia sa prená¹ajú ako do tepla, tak aj do mokra. Proces su¹enia je kµúèovým krokom pri výrobe èokolády. Koneèná fáza výroby sa uskutoèòuje v miske nazývanej orezávaè ceruziek. Lieèba za jeho slu¾bu spoèíva v rozbití kakaového tuku do kry¹tálov s najni¾¹ími rozmermi. Ako výsledok, èokoláda nadobúda svoju vlastnú chu» a jediný lesk.