Kolposkopia wroc aw

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise - Účinná omladzujúca liečba pre všetky príznaky starnutia pokožky!

Kolposkop je názov optického zariadenia pou¾itého pri kolposkopickom vy¹etrení, ktoré sa poèíta do oblasti krèka maternice, dolnej èasti kanála a po¹vy a vulvy. ®iaµ, v poslednom storoèí bola kolposkopia dos» podceòovaná a pou¾ívaná ako komplikovaná a komplikovaná ¹túdia, ako aj skreslená. V súèasnosti je mo¾né pozorova» radikálnu zmenu v pozícii, èo sa týka kolposkopického vy¹etrenia, ktorého úloha sa zvý¹ila tým, ¾e sa umo¾nilo nebývalé zvý¹enie hodnotenia patológie krèka maternice.Kolposkopia umo¾nila okam¾ite identifikova» gynekologické anomálie a urobi» správne rozhodnutia o terapii. Kolposkopia umo¾òuje identifikova» predklinické formy rakoviny krèka maternice a ¹túdia v tomto ¹tádiu znamená úplné vylieèenie rakoviny. Keï u¾ bolo povedané, profesionálny kolposkop zaruèuje nielen pasívne pozorovanie, ale aj cervikálnu diagnózu predpokladaných neoplastických zmien. Kolposkopické vy¹etrenie umo¾òuje presne rozpozna» záva¾nos» erózie a posúdi», èi sa jedná o zmenu, ktorá je skutoène ¹kodlivá pre zdravie ¾eny.Odborný lekár pou¾ívajúci kolposkop mô¾e tie¾ vykona» vulvoskopiu, t.j. vizuálnu kontrolu vonkaj¹ích pohlavných orgánov. Inovatívna metóda pou¾ívaná v kolposkopoch prakticky eliminovala problém nepohodlia u pacientov podstupujúcich kolposkopiu. Optická elektronika pou¾ívaná v týchto optických nástrojoch a pantografy umo¾òujúce jednoduchý mnohostranný pohyb vykonávali kolposkopické testy s µahkými a blízkymi, èo eliminuje akékoµvek predchádzajúce nepríjemnosti. Okrem toho väè¹ina moderných kolposkopov, ktoré mô¾u by» dodatoène vybavené digitálnymi cieµmi, umo¾òuje meni» priebeh otázky alebo robi» digitálnu archiváciu na elektronických médiách.