Krizovy test

https://eret-a.eu/sk/

Niektoré úrady a spoločnosti začínajú alebo hromadí látky, ktoré môžu byť pre vzduch so vzduchom výbušné. Posledné budú najmä látky, ako sú plyny, kvapaliny a tuhé látky s vysokým stupňom fragmentácie, napríklad uhoľný prach, drevný prach atď.

Za týchto okolností sú zamestnávatelia povinní posúdiť riziko výbuchu a riziko výbuchu. Uveďte najmä interiéry a miesta, kde nastane najpravdepodobnejšia explózia. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou by mali byť stále potrebné na diaľku a vo vonkajších bytoch. Zamestnávatelia musia okrem toho pripraviť grafickú dokumentáciu, ktorá bude klasifikovať a zároveň označovať faktory, ktoré môžu zapáliť.

Posúdenie rizika výbuchu sa musí vykonať na základe požiadaviek nariadenia ministra hospodárstva z 8. júla 2010 v situácii minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, spolu s možnosťou stretnúť sa v oblasti práce vo výbušnej atmosfére (Zbierka zákonov 2010 č. 138 položka 931.

V rámci posúdenia rizika výbuchu sa vykonávajú charakteristiky objektu. Je určená jej veľkosťou, počtom poschodí, miestností, technologickými linkami atď. Analyzujú sa faktory, ktoré môžu viesť k požiaru alebo výbuchu. Vyrábajú sa metódy a systémy na oslabenie a odstránenie nebezpečenstva požiaru a výbuchu. Uvádza sa, ktoré existujú prvé horľavé látky, ktoré sa môžu stať zdrojom potenciálneho výbuchu. Sú umiestnené nové riešenia, ktoré minimalizujú riziko výbuchu.