Medline zdravotnicke potreby

V¹etky ¾eny, ktoré sa zameriavajú na teoretickú stránku medicíny a zdravia, si berú na svoj majetok lekárske èlánky. Jednotlivci, ktorí pôsobia ako vplyv, sú stáli autori kníh pre najhmatateµnej¹ie a najjednoduch¹ie vedecké èasopisy. Preèo je napísanie produktu skutoène dôle¾ité?

Rýchlo sa pohybujúca technika a veµký nárast práce s rôznymi chorobami prinútia výskumníkov, aby sa denne uèili a vykonávali svoj výskum. Problémy pred viac ako desiatimi rokmi, ktoré sa hovoria ako nové, teraz zaslú¾ia len to, aby boli v konkrétnom odvetví základné alebo dôle¾ité.

Ako zaèa» písa» èlánok?Najlep¹ie je zaèa» so zahraniènou literatúrou. Lekársky preklad problémov, ktoré nás zaujímajú, mô¾e by» outsourcovaný kvalifikovanej osobe, alebo sa nauèi» uèi» sa cudzí jazyk a dozvedie» sa o obsahu na vzdialenej stránke. Americká literatúra je spravidla najsilnej¹ia v najmodernej¹ích a najmodernej¹ích lekárskych objavoch, ale veµké mno¾stvo predstavujú aj ázijské a európske èasopisy. Na výber tém, ktoré nás zaujímajú, pou¾ívame prehliadaèe alebo lekárske vyhµadávacie nástroje. Vïaka nim v priebehu niekoµkých mikrosekúnd stránka vyhµadáva svoje základy v projekte hµadania správnych kµúèových slov. Po úvodnej analýze stojí za to prida» ïal¹ie slová súvisiace s blízkou témou. Vïaka tomu budeme môc» nájs» èas a efektívne sa zamera» na èlánok.

Po oboznámení sa s ponukou zahraniènej literatúry by ste mali zhroma¾ïova» poµské materiály a sústredi» sa na konkrétnu formuláciu práce. Výskum by sa mal dokonèi» v pozícii, v ktorej uskutoèòujeme alebo vymieòame s na¹im vlastným miestom, ktoré zhroma¾ïuje µudí, ktorí zaènú projekt.

Èo by mal èlánok obsahova»?Èlánok musí nevyhnutne obsahova» struèný úvod do témy, vysvetlenie vykonanej analýzy, jej výsledky a zhrnutie spolu s výsledkami. Treba poskytnú» zhrnutie, najlep¹ie aj v cudzom jazyku. Vïaka tomu zabezpeèíme, aby ná¹ èlánok prijali zástupcovia rôznych krajín.