Neplodnos a titna uaza

Rozhodli ste sa po¾iada» o die»a s priateµom? To je skvelé! Av¹ak po niekoµkých mesiacoch neúspe¹ných pokusov sa ka¾dý stane nepríjemnou my¹lienkou: "a to je pre mòa nieèo zlé?". V takejto podobe to nestojí za problémy, ale jednoducho ís» hµada» plodnos». Úspech klientov bude teda otázka spermy, je úplne bezbolestná a mô¾e vyvráti» v¹etky pochybnosti.

Namiesto vyhµadávania na internete za "cenu výskumu spermií" jednoducho prejdite na najbli¾¹iu výskumnú laboratóriu a podrobne zistite cenník a povahu výskumu. Existujú rôzne typy takejto analýzy. Najdôle¾itej¹ie, alebo spermiogram, vám umo¾ní plne zhodnoti» stav spermy. V skupinách príkladov je spravodlivé naposledy posúdi» kvalitu spermií a odstráni» v¹etky poruchy. Náklady na túto skúsenos» dosahujú takmer 100 PLN, v závislosti od laboratória, v ktorom ich vytvárame. Výsledky by mali trva» niekoµko dní.

Vo forme, ak sú odchýlky od hodnoty alebo diagnostikované niektoré poruchy, stojí za to zvá¾i» ¹pecializované testy (tzv. CASA. Poèas tejto ¹túdie sa uskutoèní podrobné hodnotenie morfológie spermií, kontrola ich ¾ivotaschopnosti a prítomnosti protilátok a aktívnych leukocytov.

Zaujímavá otázka je tzv seminár, v ktorom sa okrem v¹eobecnej analýzy spermy pou¾íva aj názor na úèinok semenných vezikúl a prostaty. Táto mo¾nos» sa pou¾íva pre komplexné informácie o stave reprodukèného systému. Tento výskum existuje úspe¹ne, keï základné úspechy neposkytujú jednoznaènú odpoveï, èi je nieèo nesprávne.

Ako sa pripravi» na analýzu spermií? Hos» sa musí vráti» z nejakej fyzickej aktivity, vrátane masturbácie, najmenej 5 dní pred vyhµadávaním. Je vhodné nezavádza» ¾iadne nové produkty v strave alebo aktivite v súèasnej dobe. Dôvod je k dispozícii - ¹týl výdavky výrazne ovplyvòuje stav spermií a v¹etky zmeny pred vy¹etrením mô¾u fal¹ova» jeho úèinok.

V deò testu sa prezentujeme v laboratóriu, kde dávame svoje mo¾nosti. Potom získame kontajner na spermie. V niektorých laboratóriách existuje pou¾itý materiál na stojane - vïaka tomu existuje 100% istoty, ¾e existuje "èerstvý" a dobre skladovaný.