Noc lekarske pomoci klineeky

Predpokladajme, ¾e potrebujete naliehavú lekársku pomoc. Nie preto, ¾e trpí jeho telo a preto¾e máme veµké problémy s inou psychikou. Je irelevantné, èi sme pri¹li k psychiatri, alebo sme to dobre poznali kvôli jej zdraviu. V ka¾dom prípade, náv¹teva psychiatra, rovnako ako jeden v úspechu nárek na iný ¹pecialista, vy¾aduje & nbsp; vhodné prípravy.

Prvým dátumom pre psychiatra bude konverzácia. Budeme musie» poveda» o na¹ich vlastných problémoch, ako zaèali, sme ich rozpoznali aj za to, èo spôsobujú. Práve èas rozpadu, schopnos» usvedèi» sa v podivnej ¾ene s chorobou, ktorá nás trápi, je veµmi nároèná. Preto stojí za to premý¹µa», èo chceme poskytnú» lekárovi. Takýto výskum nedosahujeme, aby sme niektorých na¹ich blízkych príbuzných skryli od psychiatra, naopak. Aby doktor mohol pomôc» v ka¾dom smere, musí vedie» èo najviac akýkoµvek prvok súvisiaci s príchodom jeho problémov, tak¾e bude potrebné pamäta» na v¹etky mo¾né fakty týkajúce sa du¹evných zmien. Nemali by sme by» prekvapení ani vtedy, keï psychiatr po¾iada o rozhovor so svojimi rodinnými príslu¹níkmi a priateµmi.

FlyBra

Pred prvým termínom u psychiatra musíte tie¾ skontrolova» aktuálnu stravu, prijaté opatrenia a lieèby. Napríklad, akútna otrava metylalkoholom alebo záva¾ných infekcií mô¾e vies» k vzniku depresie, záva¾ný nedostatok vitamínu B1 mô¾e psychóza, B12 spôsobuje ospalos» a sny, chronickej bolesti a hluku, a ¾il a operácie mo¾no vykona» v precitlivenosti zmyslové a emocionálne výkyvy. Psychiater v pláne na dosiahnutie adekvátneho a rozsiahleho obrazu o zdravotnom stave pacienta by sa rozhodol posla» predmet na ïal¹ie testy. To, èo mô¾e by» výrazne zlep¹ené dodatoèným testom neurológov alebo internistov, mô¾e by» potrebné na ¹túdium prírody a moèu. Na konci mnohých prípadov bude potrebné vykona» výnimoène hlavovú tomografiu, ktorá bude zobrazova» úplný obraz mo¾ných zmien vo forme lebky.