Olewnik oheo

https://m-ze24.eu/sk/

Hlavným zdrojom bezpeènosti je súhlas hasièského zboru. Oheò je jedným z najnároènej¹ích prvkov, »a¾ko ovládateµný, rýchlo sa ¹íriaci a mení v¹etko, èo zasiahne domov. Ka¾dá miestnos», v ktorej sa nachádzajú µudia, by mala by» dostatoène vybavená protipo¾iarnymi zariadeniami, ktoré vytvoria úèinný stánok v boji s nepredvídateµným prvkom.

Spolu so zdravými zariadeniami, ktoré zabezpeèujú vznik ohòa a posilòujú priestor pred jeho ¹írením, by sa mali pozna». Ka¾dý, kto sa chce cíti» v bezpeèí pred ohòom, by mal absolvova» príslu¹né ¹kolenie. Nie v¹etky druhy po¾iaru, preto¾e sa uzatvára so slu¾bou tohto jediného výrobku. Napríklad horiaci olej alebo rovnaká elektrická in¹talácia sa nedá uhasi» vodou, ktorá len zapáli plameò a robí oheò oveµa viac. V boji proti niektorým po¾iarom je veµmi u¾itoèné uhasi» parou. Parné hasenie je parná hasiaca technológia, ktorá je taká úèinná, ale je obmedzená. Nízka merná hmotnos» pary prakticky znemo¾òuje prejs» na predpokladaný priestor, preto¾e v takýchto podmienkach para nedosiahne svoje hasiace vlastnosti. Ukázalo sa, ¾e kalenie parou je v úzkych priestoroch s malou veµkos»ou mimoriadne úsporné. Vïaka pou¾itiu výpoètovej technológie na zákazu prívodu kyslíka a rýchlemu zní¾eniu jeho úrovne koncentrácie sa v ideálnom prípade pou¾ije para na hasenie po¾iaru kvapalín, plynov alebo dokonca elektrických in¹talácií. Hlavný princíp èinnosti hasiacej pary poèíta s kompatibilitou s teplotou vznietenia horiacej látky. Èím lep¹ia je teplota vznietenia horiaceho materiálu, tým viac u¾itoèným v boji s plameòmi bude para.