Po iarny ventil frapol

Bezplameòový odvzdu¹òovací otvor je nástroj, ktorý bráni vnikaniu plameòa do miestnosti. Tak je výbuchová zóna zablokovaná uzatváracím ventilom.

https://det-il.eu/sk/Detosil - Osloboïte sa od parazitov za jeden mesiac!

Bezplameòové vetranie je forma ochrany procesných zariadení pred ¹kodlivými úèinkami výbuchu. Ako súèas» bezplameòového odvzdu¹òovania sa tlak vo výbuchu zni¾uje vo vzdialenosti prístroja na bezpeènú úroveò. Ak tlak dosiahne èíslo predvoµby, ide o otvorenie vykladacích panelov alebo protiblokovacích chlopní. S ich predpokladom sa vykonáva nadmerný tlak, plameò a produkt nespálený a spálený.Spôsob bezpálivého odvzdu¹òovania je v podstate pravdepodobný v tichých miestnostiach, preto¾e po¾iarne produkty neprenikajú do chráneného zariadenia.Existuje niekoµko rôznych typov zariadení, ktoré je mo¾né prevádzkova» v rozsahu bezplameòového odvzdu¹òovania. Jedná sa predov¹etkým o trojvrstvovú bezpeènostnú dosku a jednovrstvový odµahèovací panel.Trojvrstvová bezpeènostná doska pova¾uje za príli¹ ochrannú proti nadmernému tlaku alebo vákuu tým, ¾e uvoµòuje výbuch.Úlohou jednovrstvového odµahèujúceho panelu stojí systémy z dôvodu výbuchu, ku ktorému dôjde pri odbúravaní výbuchu. Uva¾uje o pou¾ití v cyklónoch, filtroch, silách atï. Zariadenie sa dá úspe¹ne pou¾i» v obidvoch osvetleniach, pri ktorých je nízky pracovný tlak. Jednovrstvový odµahèovací panel sa pou¾íva vo veµkosti potravinárskeho a farmaceutického priemyslu. Urèite by sa malo rozvíja» v hygienickej sfére a sterilizaènom procese. Miska, ktorá sa èistí metódou SIP / CIP