Pokladnica jpk

Kapusta ide do nápojov z najvýznamnej¹ích tie¾ v na¹ej kuchyni. Existuje mnoho jedál, ktoré sú tvorené na základe bielej kapusty alebo kyslej kapusty. Elektrický drviè kapusty je v poslednom zmysle veµmi u¾itoèným pokrmom v hromadných stravovacích zariadeniach, re¹tauráciách a rôznych typoch priestorov, ako aj v domácnostiach.

Elektrická kapusta na chlieb vám umo¾ní nakrája» akékoµvek mno¾stvo tejto zeleniny v krátkom èase. Pred rezanie hlavy kapusta sú zbavené horných listov, a to len po ich sú urèené na drvenie. Ale skôr, ako sa dostanete do krájaèa, musíte ho vzia» z tvrdého koreòa. Bohu¾iaµ, tam je povinné podávanie tohto prostriedku s no¾om, preto¾e moderný krájaè mô¾e zní¾i» koreò s vrtákom. Na èíselníku nástroja je stredne veµká hlava kapusty, keï sa to stane veµmi veµké, potom by sa mala rozreza» na polovicu pred drvením. Krájaè je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. A telo stroja je natreté trojvrstvovým prá¹kovým lakom. Vïaka klznému lo¾isku a ¹peciálnemu tesniacemu systému nie je celá kon¹trukcia príjemná pre ¾ivotné prostredie sprevádzajúce proces rezania kapusty. Aby bol elektrický drviè dokonale chránený, je potrebné maza» hlavný hriadeµ ka¾dých pätnás» hodín jeho polohy, ako aj hµada» napätie klinových remeòov. Drviè je poháòaný elektrickým pohonom, ktorý vïaka lisovaciemu ozubenému kolesu poháòa rezný kotúè, ktorý je v¾dy vyrobený z liatiny. Hlavný hriadeµ, na ktorý je disk upevnený, je namontovaný, vïaka èomu je potvrdené orezávanie a dlhodobé pou¾ívanie drvièa. Drvenie kapusty s pou¾itím elektrického drvièa nespôsobuje príli¹ veµa práce, skracuje èas drvenia, nevy¾aduje ani obrovský fyzický výkon, ako je to v prípade be¾ných krájaèiek. Èo je výnimoèné v úspechu krájanie veµkého mno¾stva tejto zeleniny. Ïal¹ou hodnotou takéhoto prídavku je, ¾e rozrezaná kapusta nemô¾e vypadnú» a vrhnú» ïal¹iu miestnos». A preto¾e vïaka ¹peciálnej ku¾eµovej násypke kapusta prúdi priamo napr. Do suda, veµkej nádoby, vreca alebo sila.