Pokladnice chojnice

Mikroskopy umo¾òujú pohµad do mikroúrovni, sú to zariadenia vyvinuté v podobe pozorovania veµa malých objektov, ktorých jemné prvky sú v¹eobecne neviditeµné pre µudské oko. Mikroskop je zostavený s dvoma zaostrovacími súbormi ¹o¹oviek, ktoré sú umiestnené na boèných stranách trubice nazývané rúrka. Súprava ¹o¹oviek smerujúcich k cieµu sa nazýva ¹o¹ovka. Na druhej strane druhá sada ¹o¹oviek sa nazýva okulár a rozpoznáva vytvorenie pozorovania. Vo vnútri rúrky je vïaka objektívu vytvorený skutoèný zväè¹ený a obrátený obraz, ktorý pozorovateµ pozoruje vïaka okuláru. Vzhµadom na koexistenciu oboch súborov ¹o¹oviek je videný obrázok úspe¹ný, roz¹írený a jednoduchý. Metalografické mikroskopy sú typom µudského mikroskopu na testovanie na nepriehµadných vzorkách. Metalografické mikroskopy sa vyznaèujú svetelnými mikroskopmi a elektrónovými mikroskopmi.

Start Detox 5600Start Detox 5600 - Extrémne efektívny spôsob detoxikácie tela pre zdravie a plný komfort ¾ivota!

Èo mô¾eme vidie» pomocou metalografického mikroskopu?Samotné mikroskopické testy s pou¾itím metalografických mikroskopov pozostávajú z získania vzorky zo ¹peciálneho produktu a potom le¹tenie a le¹tenie daného povrchu, t.j. ktoré sa po mikroskopickom pozorovaní podrobia mikroskopickému pozorovaniu. Zverejnenie ¹truktúry urèitého kovu, ako aj jeho zliatin a defektov neviditeµných voµným okom je hlavným cieµom metalografických ¹túdií na svetelnej mikroskopii. Zabezpeèujú identifikáciu rozmanitosti ¹trukturálnych komponentov a vyjadrenie ich morfológie, mno¾stva, rozmerov a distribúcie. Metalografické mikroskopy budú kupova» kovové pozorovania a objavy pre pozorovanie. Vïaka presnej realizácii ¹o¹oviek deteguje metalografický mikroskop mikrotrhlinky, umo¾òuje vypoèíta» fázovú úèas» a pozorovania inklúzií a nových èastí materiálu.