Pokladnice v obchode s odevmi

Kapusta ide do najbli¾¹ej z takejto zeleniny vo vlastnej kuchyni. Existuje veµa pokrmov, ktoré sa nauèia na základe bielej kapusty alebo kapusty. Z rovnakého dôvodu, elektrická kapusta drviè je zïaleka ¾iaduce prívod stravovacie zariadenia, re¹taurácie a originálny spôsob areálu, rovnako ako v oblastiach domova.

Elektrický zberaè kapusty bude schopný zní¾i» akékoµvek mno¾stvo tejto zeleniny rýchlos»ou. Pred rezaním hláv kapusty sú horné listy zbavené listov a a¾ potom, èo sa pou¾ívajú na skartovanie. Ale predtým, ne¾ sa dostanete do krájaèa, musíte ho odobra» z pevného koreòa. Nie je u¾itoèné tento nedostatok vykona» no¾om, preto¾e moderný krájaè je schopný odstrihnú» koreò s vrtákom. Na èíselníku prístroja je stredne veµká hlava kapusty, keï sa to stane veµmi »a¾ké, tak¾e by sa malo rozdeli» na èas» pred drvením. Slicer & je vyrobený z hladkej nehrdzavejúcej ocele. Telo stroja je tvorené trojvrstvovým prá¹kovým lakom. Vïaka posuvnému lo¾isku a profesionálnemu tesniacemu systému nie je celá kon¹trukcia prí»a¾livá pre ¾ivotné podmienky, ktoré sprevádzajú proces rezania kapusty. Aby ste predi¹li elektrickému drvièovi, je nevyhnutné maza» hlavný hriadeµ ka¾dých pätnás» hodín jeho výroby, ako aj skontrolova» napnutie klinových remeòov. Drviè je poháòaný elektrickým pohonom, ktorý vïaka lisovacím zariadeniam poháòa rezný kotúè, ktorý je v¾dy vyrobený z liatiny. Hlavný hriadeµ, na ktorom je základòa upevnená, je namontovaná tak, aby dáta boli jednoduché a dlhodobé pou¾itie drvièa. Zrenie kapusty pomocou elektrického drvièa nespôsobuje príli¹ veµa práce, skracuje èas drvenia tie¾ nevy¾aduje veµa fyzickej energie, tak¾e keï je byt v úspechu be¾ných krájaèiek. Èo je obrovské v prípade drvenia veµkej èasti tejto zeleniny. Ïal¹ou výhodou takého zariadenia je to, ¾e drvená kapusta nie je schopná vypadnú» a vrhnú» miesto vedµa nej. A preto, preto¾e so ¹peciálnym ku¾eµovým zásobníkom, kapusta padá priamo napríklad do suda, veµkého hrnca, vreca alebo sila.