Pokladnieka eo to je

Ka¾dý z daòovníkov, ktorí sú povinní zaznamena» predaj tovarov a slu¾ieb prostredníctvom pokladnice, je si dobre vedomý situácie, koµko podrobných podmienok v oblasti poskytovania slu¾ieb uvedených zariadení musí vykona». Rovnako z týchto podmienok je seriózna periodická technická kontrola pokladnice. Tak¾e od èoho pochádza a v akom období by sa malo robi»? Èo je fi¹kálna pokladòa a technická kontrola? O tomto.

Ling Fluent

Spolu s zákonom o DPH musia by» pokladnice podlieha» pravidelným technickým prehliadkam. Po tomto dátume bol tento èas roz¹írený. Takéto preskúmanie sa vykonáva prostredníctvom dobrých slu¾ieb. Pred 1. decembrom 2008 boli technické kontroly registraèných pokladníc kombinované s roèným termínom. V prípade súèasných právnych aktov musia by» pokladnice podliehajúce technickému preskúmaniu ka¾dé dva roky od fiskalizácie alebo od posledného preskúmania. V prípade, ¾e daòovník nedodr¾í takéto vyhlásenie, ¾e bude podlieha» sankciám. Hovoríme tu okrem iného o mo¾nosti ulo¾i» pokutu daòovému poplatníkovi za daòový delikt, preto¾e zále¾itos» neuplatòovania pokladnice na pravidelné preskúmanie je ako nesprávne vedenie knihy. Toto zdôvodnenie pochádza z materiálu 61 § 3 k.k.Zdá sa, ¾e v ktorých rukách ide o takéto preskúmanie? Samozrejme, sledovanie obdobia v tomto prípade patrí daòovník, a nie na miesto. Vlastník pokladnice novitus delio by mal o tejto potrebe oznámi» slu¾bu v príslu¹nom dátume kontroly. Pokladnièná slu¾ba spolu s § 31 ods. 4 nariadenia o pokladniciach by mala vykona» povinnú technickú kontrolu pokladne v 5-dòovej sezóne so ¾iados»ou.Daòovník by mal tie¾ uvies», ¾e nedodr¾anie lehoty na povinné preskúmanie registraèného pokladníka má za následok potrebu vráti» príspevok od úradu jeho nákupu. Takíto daòoví poplatníci podliehajú daòovým poplatníkom, ktorí do troch rokov odo dòa zaèiatku zaznamenávania predaja tovaru / slu¾ieb nevytvorili v súèasnej dobe pokladnicu na technickú prehliadku dobrou slu¾bou.Struène povedané, stojí za to pripomenú», ¾e iba pou¾ívateµ je zodpovedný za dodr¾anie dátumu kontroly.