Pokladniena pokladoa

Uzemnenie je najdôle¾itej¹ím prvkom celého elektrického systému. Ka¾dý si myslí, ¾e v uzemòovacích drôtoch nie je ¾iadne napätie a v nich by nemal by» elektrický prúd, v koneènom dôsledku je úplne iný ... Vo v¹etkých dòoch alebo v apartmáne sú stovky metrov uzemòovacích drôtov a v skutoènosti za akým úèelom? Je to preto, ¾e zásuvka je uzemnená, v nej nie je ¾iadna elektrická zástrèka, keï nie je s òou niè pripojený? Ako mô¾ete uzemni» celú elektrickú in¹taláciu? Ak chcete pozna» reakcie na tieto udalosti, preèítajte si tento text na jednom konci.

Èo znamená, ¾e elektrická in¹talácia je uzemnená? Dobrá odpoveï mo¾no nájs» v samotnej otázke, ale vysvetlíme ju tak, ako vieme. Teraz v ka¾dom dome, v ktorom sú popri fázovom a neutrálnom vodièi aj zásuvky, vedú aj pozemné drôty. V ¾iadnom prípade nevysvetµujú výrobu jednotlivých zariadení. Ide teda o ochranné procesy, ktoré sú zvyèajne namontované v domácom rozvádzaèi a odtiaµ sú nasmerované na kovový prvok, ktorý je jedineène spojený so zemou. Za akým úèelom sa pripravuje uzemnenie? Samozrejme, ako sme u¾ spomenuli, uzemnenie je ochranným kµúèom, ktorý je spojený s ka¾dodennými in¹taláciami u¾ mnoho rokov. Ïal¹ím dôvodom uzemnenia je pracovný faktor, preto¾e vïaka tomu sa v¹etky zariadenia, ktoré sa navzájom dobre poznajú, fungujú dobre. Ak chcete dosiahnu» tento druh drôtov, musíte sa postara» o to, aby prijímali rôzne znaky. Extrémne cenovo dostupný je ochranný vodiè PE, ktorý je ¾ltozelený a PEN, èo je neutrálny proces, ktorý navy¹e má ochrannú funkciu. Kábel je modrý. Dokonca aj zásuvky, ktoré nemajú uzemòovací kolík, majú svoj vlastný spôsob ochrany pred elektrickými ¹okmi. Zvyèajne také zátky majú znaèku (dva prekrývajúce sa ¹tvorce, èo znamená, ¾e nemusia by» uzemnené.