Pokladoa 20 000 netto alebo hruba

Zaèínajúc na¹ou individuálnou obchodnou èinnos»ou, mnohí µudia sú prekvapení z rie¹enia úveru z pokladne. Na rozdiel od okolností, samotná vý¹ka úveru je oveµa jednoduch¹ia a uèí sa 20 000 PLN, pokiaµ ide o predaj produktov pre súkromné ¾eny. Koniec koncov, samozrejme, oslobodenie od pokladnice, preto¾e je to príli¹ veµa výkladu. Na rozdiel od okolností je limit obrazu z pokladnice v dôsledku smeru najviac dostupný na kontrolu.

Preto predtým, ako otvoríte svoju vedúcu spoloènos», potrebujete nielen pozna» limit obrázka z pokladne, ale aj to, aké priemyselné odvetvia nevyhnutne vy¾adujú. Ak v¹ak hµadá obmedzenie týkajúce sa nákupu, hovorí len o obrate súvisiace s predajom výrobkov pre súkromné dámy. Tento limit neobsahuje obchod s znaèkami a ¹tátnymi podnikmi. Odvetvia, ktoré musia ma» fi¹kálne registraèné pokladnice, sú prispôsobené takým odvetviam, ako je predaj skvapalneného ropného plynu, rádiové zariadenia, fotografická, automobilová, osobná doprava a mnoho rôznych priemyselných odvetví. Zoznam odvetví je plne definovaný v rozhodnutí ministra financií. Predtým ako zaènete svoju firmu, musíte zisti», èi aktivita, ktorá zaèína, neexistuje na energetickom zozname pomocou povinnej pokladnice elega alpha. Okrem toho existuje zoznam priemyselných odvetví, ktoré sú oslobodené od toho, aby mali daòový registraèný subjekt, t. J. Iba vïaka typu kampane. Za tento druh práce sa pova¾uje aj kuriérska a po¹tová slu¾ba, telekomunikácie, vzdelávanie, urèité druhy dopravy a mnohé nové podobné èinnosti. Samozrejme, zásada limitu, z ktorého musíte ma» pokladnièku, nie je nikdy taká dôle¾itá. Samozrejme, je mimoriadne prestí¾ne, èi patrí do odvetví, ktoré si chcú nevyhnutne pamäta» na finanènú hotovos» alebo ktoré sú úplne oslobodené od svojho zalo¾enia. Potom je mimoriadne cenné, preto¾e ak nedodr¾íte dôle¾itý zákon, mô¾e sa ukáza», ¾e na zaèiatku kampane budeme rie¹i» problémy. Musíte sa dobre nauèi» so zákonom. ,