Pokladoa novitus small plus e navod na pou itie

Zamestnanci väè¹ích obchodov si dobre uvedomujú situáciu, v ktorej silný zisk pre svoju kariéru je vybraný fi¹kálny novit. Veµa v¹ak závisí od tohto nástroja.

Dobrá pokladòa znamená, ¾e príjemcovia sú podávaní efektívnej¹ie a vïaka inovatívnym metódam je riziko chyby pokladníka výrazne zní¾ené. Zatiaµ èo v malých obchodoch sú stále malé kasína, èo sú minimálne vybavenie, v nároènej¹ích obchodných zariadeniach, kontrolné stanovi¹tia sa zastavia na miestach mimoriadneho významu v priebehu zákazníckeho servisu. Mnohé diela majú v takom byte vybera» pokladníka, v skutoènosti pre predávajúceho a klienta.

Ktoré úlohy sa v poµských obchodoch pou¾ívajú s najväè¹ou ochotou?Keï¾e viac ¾ien teraz chce by» zodpovedných za nakupovanie pomocou platobnej karty, väè¹ina pokladní sú pripojené k platobným terminálom. K dispozícii je tie¾ efektívna slu¾ba pre u¾ívateµov, ktorú uµahèujú èitatelia a skenery. Vïaka nim je dodávaný materiál µahko doruèený do mene. Zákazník nemusí èaka» ani na maximálnu nákupnú cenu, ani na vytlaèenie dokladu. Kúpí ho, aby obmedzil frontu a vyhnú» sa problémom súvisiacim so zlým kódom alebo zlými platbami za vybrané produkty. Väè¹ina veµkých predajní sú samoobslu¾né obchody, v ktorých sú dôle¾itou skupinou výrobkov potraviny. Úspech takýchto predajných miest je dôle¾itý a hmotnos», ktorú treba nájs» iba na pokladni. Toto rie¹enie je oveµa príjemnej¹ie ako hmotnos» tlaèovej karty s cenou aj so zdravým kódom, ktorý tak nie je tak dávno be¾al na sebaobslu¾ných úsekoch s banánmi a zeleninou. Pokladnica so silou je významnou úsporou pre podnik, preto¾e nie v¹etci zákazníci èestne pou¾ívajú samoobslu¾né váhy. Je to výhodnej¹ie pre samotných zákazníkov, ktorí èasto vkladajú do ko¹íka ovocie alebo zeleninu a zabúdajú na potrebu ich vá¾enia. Dnes nikto nie je poslaný spä» z pokladnice, preto¾e osoba obsluhujúca pokladnicu je zodpovedná za vá¾enie výrobku a priradenie jeho hodnoty.Dobre zvolená pokladòa mô¾e výrazne zlep¹i» zlo¾enie spoloènosti, mô¾e sa tie¾ ukáza» ako cenná podpora pre zamestnancov. Vïaka lep¹ej a lep¹ej práci sa zariadenia registrujúce predaj podieµajú na efektívnom poskytovaní slu¾ieb zákazníkom a umo¾òujú pokladníkom vyhnú» sa mnohým vá¾nym chybám.