Pokyny na krajanie na zdravie a bezpeenos

Krájanie syra sa zdá by» triviálne zále¾itos», ale skúsenosti z predavaèov v obchodoch syr dostane silu poveda» nieèo celkom iné. Sýry, v závislosti od typu, majú inú konzistenciu. Sú to tvrdé syry, krájanie na to málo, èo budete musie» vzia» veµa sily, ale rovnaký syr veµmi pohodlné, dokonca dr¾a» veµkosti no¾a, aj keï je nô¾ urèený výhradne pre rezanie syr. Tým sa povrch syra no¾om ¹pinavé s hustú konzistenciu, následné opravy je e¹te »a¾¹ie odreza» presnos» technológie, bez toho aby do¹lo k po¹kodeniu ¹truktúry syru.

Tak¾e èo mô¾ete urobi» pre µudí, ktorí podnikajú denne, ktorí èasto potrebujú pre na¹ich zákazníkov reza» rôzne druhy syra na malé plátky? Predov¹etkým musia pou¾íva» dobrý krájaè. Krájaè ma-ga syr je efekt vysokej triedy, urèený na rezanie syra v¹etkého druhu. Má veµmi úspe¹nú èepel, ktorá práve preniká do syra a rozrezáva tenké, jemné plátky z nej, èo nemá zmysel pre konzistenciu tohto syra. Vyzýva, aby tento krájadlo v blízkej budúcnosti vedel zní¾i» významnej¹iu dávku syra bez nutnosti otrie» povrch èepele s malými plátkami. Toto je obzvlá¹» jednoduché v¹ade tam, kde je potrebné krátkodobo odstráni» veµké mno¾stvá syra rôznych úrovní, t. J. Hlavne v skladoch. Sme v¹ak viac a viac ochotní kúpi» krájadlo pre nezávislé domácnosti, preto¾e sa uká¾e, ¾e mô¾eme µahko zvládnu» prácu, ktorá je potrebná a ¾e máme veµa problémov.

Dnes si namiesto toho, aby ste nakúpili syr na plátky, si mô¾ete kúpi» svoj vlastný syr na krájanie syra a odreza» toµko plátkov syra ka¾dý deò, ako nepotrebujete z celého bloku syra! Toto je veµká úspora energie a samotný syr, preto¾e ten, ktorý je umiestnený v celom bloku, bude oveµa pomal¹ie ako syr rozrezaný na malé plátky v obchode.