Potravinovy olej

Svet sú v¹etci noví µudia, s druhými charakteristikami, zruènos»ami alebo prírodou aj v plnej váhe, vïaka v¹etkému sa v¹etko prekrýva a my sme schopní ís» do posledného extrémne komplikovaného stroja, ktorý existuje.

Predstavte si situáciu, keï sú v¹etci svetlí a analytici ako Einstein. Nepochybne by sa uskutoènili zaujímavé diskusie, zákony fungovania vesmíru by sa veµmi rýchlo strávili, ale v¹etci by zanedbali z nedostatku. Bohu¾iaµ, boli by pekári, mliekari a obchodníci.

Takáto rôznorodos» hostí je nevyhnutná a umo¾òuje v¹etko nájs» na poslednej planéte. Samozrejme, ¾e niè, ¾e v¹etky ¾ivé svetoznámy ¹portovec, ale nie v¹etko je vôµa k ¾ivotu podnikateµ, ktorý prevezme poves» poµských a neberie v modernej niè zlé. Niektoré z nich majú vá¹eò pre hazardné hry, niektorí µudia majú schopnos» aj záujem by nemal by» rozdelený na Vo väè¹om zamestnaných a hor¹ie, len preto, ¾e v èase, ja áno.

Waist Trainer

V¹etko sa prekrýva a ¾iadna hodnota by nemala by» vytvorená tak, aby sa nestala nieèím okolo nej a robila zdanlivo triviálne aktivity. Pozrime sa napríklad na riaditeµa spoloènosti. Nevzal silu v dopoludòaj¹ích hodinách po vypití kávy a raòajkuje, keby nestretol nikoho z kávových zàn, ktoré nie sú chovaných sliepok, nie prerobený výrobkov nepre¹lo ich do supermarketu a nepredávajú. Nedokázal efektívne riadi» obchod, keï niekto mu uµahèilo zarába» si na ¾ivote tým, ¾e vyna¹iel obchodný program alebo prístroj na riadenie µudských zdrojov. Po dlhých veµkých výzvach by nebol spokojný, keby tesár neuskutoènil drevo na vytvorenie pohodlnej postele.

Je to mimoriadne známy príklad, ale ukazuje, ako veµmi je ka¾dý z nás závislý na týchto a veµmi nebezpeèná nepozornos» znehodnocuje iné znaky kvôli jeho spoloèenskému postaveniu. A mali by ste ma», ¾e majetok sa valí a v¹etko sa mô¾e v urèitom bode zmeni». Preto by sme mali v¹etci vzájomne re¹pektova» a nás v¹etkých.