Povinnos pokladne

Pou¾ívateµom registraèných pokladníc, a presnej¹ie odpoveda» na majiteµov týchto zariadení, vyplýva zo zákonov mnohé záväzky. Finanèné komory predstavujú iný typ zariadenia súvisiace s hospodárskou kampaòou, ktorej pou¾ívanie bolo striktne regulované rôznymi zákonmi a rozhodnutiami. ®iadne zo zariadení pou¾ívaných v spoloènosti, ako sú poèítaèe, telefóny alebo dokonca ¹pecializované výrobné stroje, nepodliehalo takémuto poètu povinností ako pokladnice.

poradie tabliet na svalovú hmotu

U¾ po zakúpení pokladnice musíte poda» svoju ¾iados» na daòovom úrade. Kancelária poskytne jedineèné èíslo pokladni. Je povinné aplikova» trvalé èíslo na ktorúkoµvek z pou¾itých registraèných pokladníc, v¹etci dostanú iné unikátne èíslo. Ïal¹ou úlohou je fi¹kalizácia pokladnice, ktorú mô¾e vykona» iba oprávnená slu¾ba. Krakovské pokladne sú nielen predajným miestom, ale aj autorizovanou slu¾bou. Je potrebné podpísa» zmluvu o poskytovaní v¹etkých registraèných pokladní v spoloènosti so samotnou slu¾bou v oblasti, v ktorej boli získané daòové prostriedky. V daòovom názve musíte poskytnú» údaje o slu¾bách, ktoré sú zodpovedné za hotovos» v prísnom podniku. Daòový úrad by mal tie¾ poskytnú» zmenu pokladnice. V prípade poruchy je táto opravárenská slu¾ba vhodná iba na opravu pokladne a táto slu¾ba mô¾e vykona» akékoµvek nové veci vo vedomí zariadenia. Pri registrácii predaja v pokladni, èi u¾ ide o produkty alebo slu¾by, je vhodné vytlaèi» pravidelné fi¹kálne správy. Èasto ide o denné, mesaèné a roèné správy a zriedkavej¹ie ¹tvr»roèné. Nedostatok správy mô¾e vytvori» peòa¾né sankcie pre majiteµa pokladnice. Pri pou¾ívaní registraèných pokladníc by sa malo uvies» ich periodické preskúmanie, ktoré by malo vykonáva» iba vybraná slu¾ba. Je to mimoriadne dôle¾ité, preto¾e sankcie za nepreskúmanie pokladnice mô¾u by» pre spoloènos» také nebezpeèné. V¹etka dokumentácia v kombinácii s registraènou pokladòou v modernej kni¾niènej slu¾be, pravidelné fi¹kálne správy by mala by» vedená spoloène s dokumentáciou spoloènosti. Kancelária mô¾e vidie» v¹etky doklady niekoµko rokov po tom, èo prestane pou¾íva» pokladòu, alebo aspoò po aktivite. Pri zatváraní by spoloènos» mala pamäta» na povinnos» chcie» majiteµa - èíta» daòovú pamä» pokladnice, ktorá mô¾e ¾i» len vykonávané na mieste.