Poznaoske mikroskopy

Pre tých, ktorí neplatia daòový titul prostredníctvom pokladnice, nebude servisná kni¾ka obsahova» úplnej¹ie uznanie. Av¹ak tí, ktorí sa rozhodnú sta» sa vatowcami, alebo tie¾ ponúka» výrobky a ponúka» slu¾by, keï ich uvidia prostredníctvom fi¹kálnej pokladnice ako nerezidenta, budú chráni» takúto knihu na správnom mieste. Je potrebné sa postara» o to, ¾e strata servisného registra pokladnice mô¾e ma» pre investora vá¾ne následky. Predov¹etkým budú miestom, kde sa podnikateµ bude sna¾i» utaji» túto formu pred servisnou spoloènos»ou a tie¾ pred daòovým úradom.

Servisná kniha je potrebná, preto¾e zaznamenáva v¹etky typy recenzií a zmien. V súèasnosti je na platforme vstupov z internetovej stránky, ¾e zástupca daòového úradu mô¾e rozhodnú» o tom, èi obchodník má záznamy vedené správne alebo e¹te nie. Ak teda dôjde k strate alebo znièeniu servisnej kni¾ky, neváhajte túto skutoènos» oznámi» úradu. Nielen, ¾e zaregistrujete skutoènos», ¾e kniha je stratená, ale tie¾ naznaèujú, ako dosiahla poslednú. A posledný neskonèí povinnos»ami, ktoré by mal ma» podnikateµ v takej veci.

Okrem toho je dôle¾ité, aby po nahlásení straty úradu, zavolal spoloènosti registraènú pokladnicu, nový filter, ktorý vykonáva servis a kontrolu pokladnice. Jej mu¾ nám dá duplikát. Stojí za zmienku, ¾e úèelom takejto spoloènosti je vydávanie zálo¾nej kópie knihy. Ak v¹ak na povrchu rokov máte pomoc nových servisných spoloèností, musíte by» s tými prítomnými, ¾e duplicitná kniha mô¾e poèíta» s nedostatkami. Najlep¹ie je uchováva» tento register tak, aby sa v¾dy nachádzal v útulnom mieste, nikto ho nemô¾e prija», ak k nemu nemá prístup ka¾dý.

V prípade, ak zástupca daòového úradu zistí, ¾e v duplikáte sú nejaké nezrovnalosti, mô¾e to by» ovplyvnené potrebou vrátenia príspevku poskytnutého na nákup pokladnice. Okrem toho, ak sa podnikateµ sám rozhodol poèíta» s úradom ako platcom DPH, po takejto udalosti sa to stalo tak, ¾e by musel vyòa» z tohto spôsobu vedenia evidencie.