Pracovny prekladateu literatury

Práca prekladateµa ide do konca veµkých profesií. Vy¾aduje predov¹etkým dobré jazykové vzdelávanie, ako aj mnohé kontexty vyplývajúce z jeho tradícií a histórie. Preto si myslím, ¾e filológia patrí k jednej z najobµúbenej¹ích fakúlt na povrchu humanitných odborov, aj keï v skutoènosti to vy¾aduje aj prísnu myseµ. Tlmoèník musí èo najbli¾¹ie k my¹lienke, ktorá sa zrodila v hlave odosielateµa, slovami iného ¹týlu. Èo prekladatelia profesionálne odporúèajú ka¾dý deò?

Písomné a ústne preklady

Väè¹ina prekladateµov pracuje buï na poµských rukách, alebo prostredníctvom prekladateµskej agentúry, ktorá sprostredkúva klientov a prekladateµov. Dve dôle¾ité kritériá, cez hranol, z ktorých je rozdelenie prekladov vytvorené, sú písomné a ústne preklady. Prvé z nich sú urèite èastej¹ie a potrebujú vysokú presnos» v slovnej akcii od prekladateµa. V prípade èlánkov osobitnej povahy, napríklad pri vysoko ¹pecializovaných dokumentoch, musí prekladateµ pracova» s príslu¹ným rozsahom slov z daného odvetvia. V tomto systéme musí by» prekladateµ schopný vytvori» daný priemysel, aby mohol prelo¾i» èlánky z konkrétnej oblasti. Najbe¾nej¹ie ¹pecializácie patria aj do vedy financií, ekonomiky alebo IT.

Tlmoèenie je druhou výzvou nielen pre zruènos» prekladateµa. Po prvé, tento èlovek prekladu vy¾aduje vytrvalos» pre stres, okam¾ité reakcie a schopnos» hovori» a poèúva» súèasne. Vzhµadom na preká¾ku týchto objednávok, stanovením ústneho prekladu v Krakove je vhodné vybra» si ¾enu s veµkou kompetenciou alebo spoloènos», ktorá sa zaoberá urèitou reputáciou predaja prekladov.