Pracovny zakonnik

Vo veciach ustanovení Zákonníka práce je zamestnávateµ nútený poskytova» bezpeèné a zdravé pracovné podmienky, zatiaµ èo v¹etky zariadenia a in¹titúcie musia by» schopné certifikova», tj oznaèenie zhody CE.

Certifikácia alebo posudzovanie zhody výrobkov je proces systematického preskúmania obdobia, v ktorom konkrétny výrobok spåòa ¹pecifické po¾iadavky (ide o bezpeènostné po¾iadavky. Certifikácia strojov má niekoµko aspektov. Pravdepodobne sa zaväzuje kon¹truktér vo fáze návrhu alebo výrobca na obdobie realizácie. Osvedèenie mô¾e by» vykonané príjemcom tovaru alebo inou osobou, ako je návrhár, výrobca alebo príjemca výrobkov.Z právneho hµadiska bola certifikácia strojov zavedená smernicou 2006/42 / ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach. A¾ do zákonného èasu v Poµsku bol zavedený nariadením ministra hospodárstva z 21. októbra 2008 v dejinách minimálnych po¾iadaviek na strojové zariadenia (vestník è. 199, polo¾ka 1228, ktorý zaèal kona» 29. decembra 2009.Certifikácia stroja sa vz»ahuje na samotný stroj, vymeniteµné zariadenie, bezpeènostné komponenty, zdvíhacie príslu¹enstvo, re»aze, laná a pásy.Kritériá pre certifikáciu strojového zariadenia pre celú Európsku úniu sú uvedené v prílohe I k informáciám 2006/42 / ES s názvom Základné po¾iadavky na ochranu a ochranu zdravia pri plánovaní a výrobe strojov.Okrem toho smernica zavádza rozdelenie strojov na obzvlá¹» komplikované a ïal¹ie.Certifikácia strojov a príslu¹enstva, ktoré sa vyznaèujú vysokým stupòom rizika spojeného s ich pou¾ívaním a pou¾ívaním, sa v súèasnosti vykonáva v navrhovanom období. Ostatné nástroje a organizácie podliehajú certifikácii poèas vnútornej kontroly výroby.Struène povedané, v¹etky nástroje a stroje, ktoré sú schopné napísa» nejakým spôsobom ohrozenie ¾ivota alebo µudského zdravia, tie¾ plánovanie miesta podliehajú certifikácii alebo posudzovaniu zhody.