Pravne ukony cudzincov

Významné rozdiely v právnych predpisoch, ktoré sa stali bezpeènými v Európskej únii, najmä v oblastiach ohrozených výbuchom metánu alebo uhoµného prachu, znamenali, ¾e sa rozhodlo ich zní¾i» vytvorením príslu¹nej smernice. Preto bola vytvorená aj smernica ATEX vo veµkosti zón, ktoré sú priamo vystavené výbuchu.

Znaèka tohto právneho textu je odvodená od francúz¹tiny, èo presne znie atmosféraExplosible. Dôle¾itou úlohou tejto smernice bolo minimalizova» riziko výbuchu metánu alebo uhoµného prachu v blízkosti ohrozených osôb. V zmluve so súèasným hovoreným dokumentom je tie¾ ¹iroko prepojená s ochrannými systémami, ako aj so zariadeniami, ktoré sa pou¾ívajú v oblastiach s rizikom výbuchu. Hovorím tu o oboch elektrických zariadeniach.Spolu s právnymi predpismi smernice ATEX nebezpeèenstvom výbuchu v týchto oblastiach mô¾u ma» vplyv na skladovanie, výrobu a ïal¹ie pou¾ívanie tejto látky, ktorá je v skutoènosti spojení vzduchom alebo e¹te iné látky mô¾e prinies» údajnej explózii. V rámci týchto zalo¾ený patria najmä horµavých kvapalín a tie¾ ich páry, ako sú alkoholy, étery, benzínu. Ïalej zahàòajú palivové plyny, ako je bután, propán, acetylén. Iné látky, ktoré majú a vlákna, ako je cín prá¹ku, hliníkový prá¹ok alebo uhoµný prach.Nie je v¹ak mo¾né opísa» v¹etko, èo je v tomto dokumente. Preto pri ¹túdiu tohto normatívneho aktu vo v¹eobecnosti treba spomenú», ¾e ovplyvòuje v¹etky podmienky a po¾iadavky v oblasti organizmov a zariadení u¾itoèných vo výbu¹ných oblastiach. V týchto materiáloch sa v¹ak mô¾u získa» podrobné informácie. Malo by sa pamäta» iba na to, ¾e nové dokumenty upravujúce rozsah výbu¹ných zón metánovým alebo uhoµným prachom sa nemô¾u nijakým spôsobom lí¹i» podµa princípu ATEX.Malo by sa tie¾ sta», ¾e niektoré zariadenia prijaté v prostredí s nebezpeèenstvom musí by» dobre oznaèený znaèkou CE, èo znamená, ¾e rovnaký je nástroj potrebný prejs» postup posudzovania zhody, ktorý vykonáva notifikovaný orgán.

Smernica o novom prístupe (tzv. ATEX informácie v prípade nedodr¾ania po¾iadaviek v oblasti výbu¹ných priestorov naznaèuje, ¾e èlenský ¹tát mô¾e zaèa» kroky na stiahnutie takéhoto zariadenia.