Prili mlady prekladateu

Napriek tomu, ¾e prekladateµský trh v súèasnosti praskne s najnov¹ími talentmi (ka¾dý rok tisíce ¾íznivých ¹tudentov opú¹»ajú filologické fakulty, nájdenie najlep¹ieho, najbezpeènej¹ieho a nákladovo najefektívnej¹ieho prekladateµa je mimoriadne vá¾ne.

V¹etko za príbehom, ¾e ponuky súvisiace s prekladom - èi u¾ tie isté texty alebo ústne prejavy - sú veµa, z ktorých mnohé nie sú vhodné na ich pozornos». Predpokladajme, ¾e cieµom na¹ej tú¾by je prelo¾i» angliètinu do hlavného mesta. V akom rie¹ení to mô¾eme nájs»? Aby ste neboli "chytení" na kvalitu a doèasne podozrivej ponuke a predov¹etkým ako spôsob, ako zabráni» stratám klímy a peniazom? Pokúsime sa napísa» o ka¾dom z nich v aktuálnom texte.

Make Lash

Kritizovanie hµadania dobrého prekladateµa je stav ponuky, ktorá sa hrá na internete. Z na¹ej hlavy by sme mali odmietnu» v¹etky súèasné mo¾nosti, ktorých kon¹trukcia bola skrátená na tri alebo ¹tyri vety. Real prekladateµ, ako absolvent v angliètine filológie èi akýkoµvek iný, mô¾e písa» len veµmi málo o sebe - a potom vo forme povzbudi» potenciálnych kupcov získa» jeho pomoc. Je dôle¾ité, aby ponuka predlo¾ená prekladateµom bola dôle¾itá a struèná, ale s poslednou struènos»ou nemô¾eme odpadnú». Na¹a pozornos» by sa mala zamera» na prekladateµov, ktorí sa jedná o predbe¾nú hovoria, v ktorom rôzne motívy, ktoré pova¾ujú za najlep¹ie - najmä ak chceme preklada» nie je hlúpy reèi na strednej alebo vysokej ¹kole, a zvlá¹tny text, ktorý potrebuje skúsenosti tlmoèníka (èasto ¹pecializovaná slovná zásoba mô¾e by» prelo¾ený nepresne od ¾eny, ktorá nie je uznaná v probléme, a preto stojí za to nájs» toho, kto bude vedie», èo potrebuje by». Stojí za to hµadanie správneho prekladateµa v prekladateµskej organizácii.

Ïal¹ou dôle¾itou témou je doèasnos» prekladateµa - je dôle¾ité, aby nám poskytol preklad do niekoµkých dní. Èasto sa mô¾ete stretnú» s prekladateµmi, ktorí v dostupnej ponuke neuvádzajú niè v èase implementácie. Chýba by ich pomoc (ak sa nám nepodarí zisti», keï ich prácu dostaneme. Ak chceme tie¾ poèúva» výhovorky o ochoreniach alebo zlomenine nohy, je lep¹ie investova» do niekoho dôveryhodného. Tu máme v¹etko, èo poveda»: zhodnoti» dôveryhodnos» ponuky. Ak vidíme, ¾e jeho tvorca dal veµa èasu pri jeho implementácii, mô¾eme zaruèi», ¾e ho chce blízkym pou¾ívateµom.