Program pre riadenie stavebnej spoloenosti

Softvér Enova patrí do triedy ERP (Enterprise Resource Planning, tj programov podporujúcich riadenie firemných a podnikových zdrojov. Jej výrobcom je Soneta Sp. z o.o. Táto aplikácia je vytvorená v modulárnej tvorbe. V¹etci hovoria za inú oblas» pôsobenia spoloènosti (fakturácia, zúètovanie miezd, riadenie µudských zdrojov, úètovníctvo, predaj, sklad, vymáhanie pohµadávok atï.. Softvér je mo¾né zakúpi» u autorizovaného partnera enova kraków.

Program Enova je mimoriadne prospe¹ný. Funguje perfektne s profesionálnym softvérom a originálnymi operaènými systémami. Urèené pre malé a malé podniky, ktoré chodia vo vzdialených odvetviach priemyslu. Jeho slu¾ba je mimoriadne prehµadná vïaka prehµadnému grafickému rozhraniu. Preto nie je potrebná druhá a nádherná príprava medzi jej slu¾bami.Softvér Enova vám dáva mo¾nos» precvièi» si pohodlie. je estetické a silné rie¹enie. V prípade akýchkoµvek problémov s jeho servisom sa mô¾ete dohodnú» s výrobcom alebo s oprávneným zástupcom, ktorý vám odpovie na v¹etky va¹e otázky. Okrem toho licenèná zmluva poskytuje klientovi prístup k „novej telefónnej linke“ s lekármi (5 dní v tý¾dni.Program Enova na poµskom trhu od roku 2002 navy¹e získal v tejto sezóne dôveru pribli¾ne 6 500 spoloèností a podnikov. Získal tie¾ ocenenie Inovácia roka 2011 a Grand Prix CRM 2007.Táto metóda je zahrnutá do uplynutia lehoty pre konkrétnu in¹titúciu. Jeho rozvoj nepotrebuje zmeny, mo¾nosti migrácie a zmenu základne. Obchody Enova urèené na celý èas podnikania. Iba jeden prvok programu závisí od výmeny.Soneta vytvorila ¹peciálnu verziu softvéru pre daòové a úètovné kancelárie. Vïaka tomu je mo¾né obsluhova» mu¾ov v smere úètovníctva na základe pau¹álnych a obchodných kníh.