Program strednej koly pousky jazyk

21. storoèie je zlým vývojom dopytu po zostávajúcom druhu prekladu. Zároveò nemô¾ete by» µahostajní tomu, ¾e lokality softvéru v súèasnosti zohrávajú veµkú úlohu. Na èo sa vz»ahuje toto porozumenie?

Séria akcií prispôsobujúcich daný produkt potrebám miestneho trhu, ktoré sú, okrem iného, softvérový preklad a teda zruèný preklad správ a softvérovej dokumentácie do daného jazyka a prispôsobenie sa poslednému jazyku. Vytvára sa takými znakmi, ako je výber formátu dátumov alebo triedenie písmen v abecede.Profesionálne lokalizácia softvéru vy¾aduje zapojenie prekladateµov so ¹pecializáciou na terminológiu, a dokonca aj programátorov a in¾inierov. Jazykové znalosti ís» ruka v ruke s informáciami a zruènos»ami v kombinácii s ERP, SCM, CRM, myslenie a programov na podporu softvéru na vytváraní alebo bankovníctva. Spoµahlivé umiestnenie berie na rad mo¾ností, ako dosiahnu» na námestí so softvérom zahranièná a potom mô¾e prelo¾i» do znaène veµkého úspechu.Predstavenie produktu na svetových veµtrhoch je stále kompatibilné s internacionalizáciou produktov. Ako to rozdelí z miesta?Internacionalizácia je jednoducho prispôsobenie výrobkov za podmienok potenciálnych kupcov bez zohµadnenia rôznych miestnych ¹pecifík, keï sa miesto primárne zhroma¾ïuje, aby reagovalo na poradie konkrétnych trhov, zameriava sa na dôle¾ité potreby danej lokality. Preto je umiestnenie postavené ¹peciálne pre v¹etko na trhu a internacionalizáciu raz pre konkrétnu komoditu. Oba procesy sa naviac navzájom dopåòajú as rozsiahlymi plánmi pre globálne trhy - stojí za to premý¹µa» o tom, èi sa obidve strany budú uplatòova».Medzi polohou a internacionalizácia sú závislosti, ktoré je potrebné vzia» v starostlivosti sprievodnými týchto procesov. Pred umiestnením by sa mala internacionalizácia skonèi». Stojí za to ma» rovnako vyrobenú internacionalizáciu výrazne skracuje èas potrebný na mieste, èo predl¾uje dobu, po ktorú mô¾e by» vynalo¾ené na realizáciu výrobkov na námestí. Okrem toho dobre vykonaná internacionalizácia zaväzuje rozhodne priaznivé pre zavedenie tovar cieµové miesto bez rizika spracovania softvéru po ukonèení umiestnení pódií.Spoµahlivá lokalizácia softvéru mô¾e by» prostriedkom obchodného úspechu.