Registraene pokladnice tetin

Na základe nariadenia ministra financií zo 4. novembra 2014 týkajúceho sa registraèných pokladníc, niektorí poskytovatelia slu¾ieb èelili dileme, èi je lep¹ou voµbou pre ich prácu fi¹kálna pokladnica alebo fi¹kálna tlaèiareò. Mnohí daòoví poplatníci, ktorí podnikajú pre jednotlivcov, v¹ak boli stiahnutí zo svojho súèasného cieµa.

Dôvodom boli mechanici automobilov, lekári, právnici, kaderníci, kozmetici, vulkanizátori, ako aj µudia, ktorí ponúkajú stravovacie slu¾by. Prahová hodnota, ktorá odstraòuje po¾iadavku elektronického zaznamenávania obratu, je stále 20 000. Podµa ministra nové nariadenie umo¾ní obmedzi» zatajenie reálneho obratu a tým zní¾i» sivú zónu.Pokladòa je tlaèiaròou rozdelená v tom, ¾e toto èíslo je úplne nezávislé zariadenie, obsluhuje ho len predávajúci a je zabezpeèené na vykonávanie v¹etkých druhov obchodných alebo servisných èinností. Jeho základ (PLU je zvolený vo vnútri. Miska je trochu urèená pre poskytovateµov slu¾ieb a slabé a malé obchody. Mô¾u by» vytvorené aj v reálnych nákupných zariadeniach, ale existuje viac odporúèaná systémová pokladòa, ktorá sa vytvára alebo je knihou predajného systému. Výhodou registraèných pokladníc sú aj nízke obstarávacie náklady, ¹iroká ¹kála modelov, napríklad prenosných. Nevýhodami sú: ¾iadny prístup k úrovniam zásob priamo z nástroja, ¾iadna mo¾nos» pou¾itia komplexných systémov zliav a vystavovanie faktúr DPH.Novitus bono e fiskálna tlaèiareò nemô¾e pracova» nezávisle, musí by» pripojená k poèítaèu, tak¾e ak to chceme urobi», nezabudnite na to. Je ovládaný poèítaèovým programom, ktorý ho ovláda pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Tlaèiarne sú urèené predov¹etkým pre v¹etky obchodné re»azce s rozsiahlou produktovou základòou (dokonca desiatky tisíc výrobkov. Ïal¹ie vlastnosti týchto nástrojov, ktoré vidia rovnaký spôsob vydávania faktúr DPH a aktuálny pohµad na úroveò skladu, a nevýhody sú obrovské náklady na nákup a chceli pracova» s poèítaèom.